image

De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden opgenomen in het regeerakkoord. Dit blijkt uit de brief die de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vandaag aan formateur Wijffels heeft aangeboden. Volgens de voorzitter van de NVV, Wyno Zwanenburg, wordt de wijze waarop varkens in Nederland worden gehouden door de burger onder een vergrootglas gelegd. Maar is de consument vooralsnog in Nederland niet bereid om de meerkosten van een eventuele andere wijze van varkens houden te betalen.

Uit onderzoeken zou blijken dat de consument grote waarde hecht aan het juiste welzijn van dieren. Volgens Zwanenburg "hecht ieder weldenkend mens, dus ook varkenshouders, grote waarde aan dierwelzijn”. De NVV vindt hierbij dat de eisen die aan de landbouwhuisdieren worden gesteld ook voor de gezelschapsdieren zouden moeten gelden.


De Nederlandse varkenshouderij loopt op het gebied van dierwelzijn, milieu en voedselveiligheid vrijwel overal voorop ten opzichte van de rest van de wereld, terwijl deze kostprijsverhogende zaken niet via de markt of de opbrengsten zijn terug te halen. Vervolgens worden er wel goedkopere producten vanuit het buitenland in ons land of de EU verkocht, die onder andere productieomstandigheden zijn geproduceerd.


Hiermee is er in de ogen van de NVV-voorzitter “sprake van oneerlijke concurrentie”.

“Wat in Nederland wordt geconsumeerd, zou ook in Nederland moeten mogen worden geproduceerd. Anders is er sprake van hypocriet gedrag. Wel in eigen land hoge eisen stellen aan de productieomstandigheden en vervolgens gaan winkelen in het buitenland.”

De NVV stelt zich op het standpunt dat in toekomstig beleid steeds “het Level Playing Field binnen de EU en liefst wereldwijd in ogenschouw dient te worden genomen”.


De voorzitter van de NVV pleit tevens voor een totale, nieuwe, innovatieve benadering van de mineralenkringloop van dierlijke mest. Dierlijke mest is nl. duurzamer geproduceerd dan kunstmest en biedt daarnaast wellicht mogelijkheden om energie op te wekken of buiten de landbouw afgezet te worden.


De NVV dringt erop aan om in het nieuwe regeerakkoord de volgende zaken op te nemen:

*zowel consument als retailers aanspreken op hun inkoopgedrag, zij worden ook geacht voor extra eisen te betalen;
*gelijke behandeling van de diverse sectoren in de landbouw;
*gelijke behandeling bij het beoordelen van dierwelzijn tussen landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren;
*totale, nieuwe, innovatieve benadering van de mineralenkringloop van dierlijke mest. Dierlijke mest is nl. duurzamer geproduceerd dan kunstmest en biedt daarnaast wellicht mogelijkheden om energie op te wekken!
*meer eigen verantwoordelijkheid voor de sector mits de ruimte binnen acceptabele financiële kaders valt;
*steeds het Level Playing Field binnen de EU in ogenschouw blijven nemen.


De NVV is bereid medewerking te verlenen aan de uitwerking van het bovenstaande.


In het persbericht staat een link naar : brief NVV aan formateur “positie varkenshouderij in het regeerakkoord”.

Dit artikel afdrukken