1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):
- Account: het gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, inclusief de Policies.
- Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Foodlog of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, reacties, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's.
- Foodlog: Foodlog is als merk en titel geregistreerd door Drs. D. Veerman Advies B.V., gevestigd aan de Elias Beeckmanlaan 286, 6711 VC Ede.
- Foodlog Lid: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die lid is van Foodlog.
- Foodlog Leden: de donateurs van Foodlog die met hun bijdrage helpen de site verder te ontwikkelen en zijn rol in de samenleving verder te realiseren.
- Inloggegevens: de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
- Lid: de natuurlijke persoon die een account heeft op Foodlog.
- Malware: een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
- Policies: de via de Website raadpleegbare policies die bindende voorschriften bevatten voor het gebruik van (bepaalde delen van) de Website.
- Profiel: de pagina waar het Lid zijn persoonlijke gegevens en profielfoto plaatst.
- Redactie: de personen die de Content op Foodlog plaatsen, de Website onderhouden en de discussies monitoren. Hoofdredacteur van Foodlog is Dick Veerman.
- Sanctie: een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.
- Website: het geheel van webpagina's, software, databanken, services (zoals bijvoorbeeld IRC) en door Foodlog geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam foodlog en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Foodlog en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.
2.2 De Policies bevatten antwoorden op veel gestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik (bepaalde delen van) van de Website. De Policies zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van de Website door het Lid.
2.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven bepalingen uit de Policies.
2.4 Foodlog mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.
2.5 Indien iemand Lid wil worden (een donatie wil doen) zijn daarop aanvullende voorwaarden van toepassing die te raadplegen zijn op de pagina’s van de desbetreffende diensten.

3. Registratie voor een Account
3.1 Het aspirant-Lid kan een Account openen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Foodlog.
3.2 Het Account komt tot stand nadat Foodlog een activeringsemail heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven emailadres en het aspirant-Lid daarmee zijn Account activeert.
3.3 Foodlog behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.
3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
3.5 Het Lid zal Foodlog onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4. Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content
4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Foodlog mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.
4.2 In het bijzonder zal het Lid:
- zich houden aan de "netiquette" regels (hier te vinden);
- zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
- geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
- alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Redactie;
- zich inspannen inhoudelijk bij te dragen aan de discussies (draden);
- geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Foodlog of derden;
- geen handelingen verrichten of Content plaatsen die (emotionele) overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website of de leesbaarheid verminderen;
- geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), facebook of twitter;
- geen Content van Foodlog of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
- geen Malware verspreiden;
- geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
- de beveiliging van Foodlog niet ontwijken of verwijderen;
- geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren
4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst, inclusief de informatie die het Lid opneemt in zijn profiel.
4.4 Het Lid erkent dat Foodlog niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Foodlog staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.
4.5 Indien Foodlog of de Redactie vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Foodlog dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Foodlog of de Redactie mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Foodlog en de Redactie zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.
4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Foodlog) geen Content op de Website plaatsen:
- die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
- waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
- die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
- waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Foodlog hiervan op de hoogte stellen (mail: redactie@foodlog.nl).

5. Sancties
5.1 De Redactie kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Onverminderd enig ander recht van Foodlog op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden of met de Policies, Foodlog gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:
- door het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
- het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
- het Account van het Lid op te heffen.
5.3 Foodlog en de Redactie zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

6. Rechten en verplichtingen van Foodlog
6.1 Foodlog zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. Foodlog garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
6.2 Foodlog behoudt zich het recht voor om:
- de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
- onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
6.3 Foodlog garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.
6.4 Foodlog is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Foodlog is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
6.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Foodlog is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Foodlog is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

7. Licentie en intellectuele eigendom
7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.
7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Foodlog geplaatste Content berusten uitsluitend bij Foodlog of haar licentiegevers.
7.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foodlog en/of het betreffende Lid.
7.4 Door het plaatsen van Content op de Website;
- verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Foodlog om deze Content zonder vergoeding te publiceren en aan te passen via de Website of andere online of print media van Foodlog;
- verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
- geeft het Lid toestemming aan Foodlog voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content of zijn profiel; en
- doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.
7.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Foodlog, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

8. Privacy
8.1 Foodlog verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan het Lid. Foodlog heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in het privacybeleid. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.
8.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.
8.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

9. Opheffen Account
9.1 Het Lid kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail aan Foodlog kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens. Foodlog zal het betreffende account dan anonimiseren.
9.2 Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. Foodlog zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.
9.3 Foodlog heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.
9.4 Foodlog en de Redactie zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account om welke reden dan ook.

10. Foodlog Leden
10.1 Foodlog biedt consumenten en organisaties de mogelijkheid Foodlog financieel te steunen, zodat de Website verder doorontwikkeld kan worden en zijn rol in de samenleving verder gerealiseerd kan worden.
10.2 Om Foodlog Lid te kunnen worden, moet het Lid een Account op Foodlog hebben.
10.3 Het Lid maakt om Foodlog Lid te worden gebruik van het Foodlog leden aanmeldformulier op de Website, en van de daar ter beschikking gestelde betalingsmogelijkheden.
10.4 Foodlog neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en donaties.
10.5 Een Foodlog Lid kan zijn/haar donatie al dan niet publiekelijk weer laten geven. Als de donatie(s) zichtbaar is, betekent dit dat iedereen deze donatie(s) zal kunnen zien.
10.6 Het Lid gaat ermee akkoord dat Foodlog informatie over de donatie en over de overige activiteiten van Foodlog naar zijn/haar emailadres zal sturen.
10.7 Door Foodlog Lid te worden gaat het Lid akkoord met volgende bepalingen:
- Om online een donatie te kunnen doen dient het Foodlog Lid minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient de donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden
- Donaties zijn mogelijk als natuurlijk persoon of als rechtspersoon
- Het Foodlog Lid geeft de correcte naam en identiteit op
- Het Foodlog Lid is gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving. Dat houdt ook in dat Foodlog Leden uitsluitend donaties verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft
- Het Foodlog Lid zal geen gebruik maken van zijn Foodlog Lid-status voor illegale praktijken/doeleinden of informatie verspreiden die niet volledig of accuraat is
- Het Foodlog Lid zal geen pogingen ondernemen om de betaalmogelijkheden, zoals ze voorzien zijn door Foodlog, te vermijden of op een andere manier te omzeilen
10.8 De donaties vinden plaats aan Foodlog Media B.V., gevestigd Elias Beeckmanlaan 286, 6711 VS Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53704657.
10.9 Eenmaal ontvangen donaties zullen door Foodlog niet terugbetaald worden aan het Foodlog Lid.
10.10 Donaties komen volledig ten goede aan Foodlog. Foodlog is vrij in het bestemmen van de donaties. Wat Foodlog van plan is te doen met de ontvangen donaties staat beschreven op deze pagina.
10.11 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Foodlog.
10.12 Het Foodlog Lid stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Foodlog en de Redactie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Foodlog.
11.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Foodlog voortvloeiende schade.
11.3 Het Lid vrijwaart Foodlog, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

12. Overmacht
12.1 Foodlog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Foodlog ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Foodlog tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13. Varia
13.1 Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodlog aan een derde over te dragen. Foodlog mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen.
13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
13.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.
13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Foodlog en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 november 2016.