Foodlog is meer dan een nieuws- en discussieplatform. We voeren op verzoek van opdrachtgevers projecten uit, begeleiden ronde tafels en organiseren bijeenkomsten. Dat doen we op het snijvlak van private en publieke belangen. Ook voeren we projecten op eigen initiatief uit.

De-framing
- Wat is …?-serie
Eigen initiatief, sponsoren in aanvraag

Round tables
EIP EC en EC (agri), Rijksadviseur bebouwde omgeving, Nestlé, Gosschalk, Van Drie, gemeente Twenterand, samenwerkende universiteiten Leiden-Delft-Erasmus, Provincie Noord-Brabant, InfoSupport, Dutch Dairy Centre, Nevedi, GreenTech, Vertical Farming Institute, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Agadir), provincie Overijssel, Trendbureau Overijssel, Hogeschool Van Hall Larenstein (Leeuwarden), Hogeschool Aeres (Dronten), The Land (Rennes), Institut de Locarn (Université d'été), Copernicus Instituut (Universiteit van Utrecht), Cono Kaasmakers (nazit toneelstuk Mansholt), VriesVers Platform, Foodservice Alliance België, ILVO, WEcR

Visie-ontwikkeling en analyse van complexe vraagstukken via multidisciplinaire groepen
- Groene circulaire meststoffen, inclusief artikelenreeks
Opdrachtgevers: Agrifirm en OCI

- Versnelling toelating groene gewasbeschermingsmiddelen
Opdrachtgevers: Agrifirm, Glastuinbouw Nederland, Koppert Biological

Congressen, congresseries en podcasts
Congresserie Digital Food, aanvankelijk Nederlandstalig, nu Engelstalig en hybride (webinars en live masterclasses)
Sponsors: InfoSupport, Syncforce, ImpactBuying, Vertical Farming Institute

- Congresserie Landbouw zonder chemie - hoe dan? Congresserie tot 2020 (nu in doorontwikkeling tot business community)
Founding sponsor: Koppert Biological; andere sponsoren Syngenta, PHC, Looye, Schulp

- Congresserie Voedselveiligheid en -integriteit Congresserie tot 2020, (op dit moment slapend)
Eigen initiatief, sponsoren: NautaDutilh, Eurofins, Houthoff, Hoogenraad & Haak, Legaltree

- Snelcongres Fipronil, van probleem naar oplossingen
Sponsors: MSD, De Heus, Provincie Gelderland, Ter Heerdt, Vencomatic, Rabobank, Rentokil, TLR

- Congresserie It’s the Food My Friend - Rode Hoed serie (na 10 jaar gestaakt)
Mediapartner ism met Felix Rottenberg, Wouter van der Weijden (CLM), Bert van Ruitenbeek (Ecominds) en Rode Hoed (Amsterdam)

- Podcastserie KoeDialogen (Ahimsa)
Opdrachtgever: Demeter

- Cursusserie Food Interaction - gestaakt, nu in geheel nieuwe doorontwikkeling
Aanvankelijk eigen initiatief; nieuwe start in de vorm van kennisinstituut

- IFAMA 2020, online gesprekken, video's en artikelen, uitgegroeid tot AgriFoodNetworks
Opdrachtgevers: IFAMA. de samenwerkende universiteiten Leiden-Delft-Erasmus, Wageningen UR, Hogeschool InHolland en Ray Goldberg (Harvard Business School)

- Nutriscore debat
Sponsor: GroenteFruitHuis

- Het grote Superfoodsdebat
Museum Boerhave

- Grote Vinkje debat
Vinkje, Museum Boerhaave

- Stikstofdebat voorafgaand aan de start van de Commissie Remkes
Eigen initiatief met medewerking van Natuur en Milieu Gelderland en Overijssel en World Food Center Ede

- Wie blokkeert duurzaam Nederlands vlees? (debat)
Sponsors: Alliantie Verduurzaming Voedsel, Alliantie Verduurzaming Voedsel

Food & Trust (debat)
Sponsor: Wageningen UR

Ketenontwikkeling
- Waardegedreven ketenontwikkeling Overijssel
Provincie Overijssel, Aldi

- Business Community Waardecreatie in Ketens
LNV, CBL, FNLI, Rabobank

- Samenwerking in de voedselketen (rapport)
Opdrachtgever: ABN Amro

- Samenwerking in de ei-keten
Provincie Gelderland

- Dragon’s Den
Provincie Overijssel, Investeringsmij Oost NL

- Gezonde Innovatie Awards en congres Gezonde Innovatie
eigen initiatief in samenwerking met Food Personality, sponsors Koppert Cress, Nestlé, gemeente Ede

- Marktontwikkeling zuivelmarkt
Royal Friesland Campina, Rouveen

- Hoe maak je omfietsvarkens? (debat)
HAS Hogeschool 's Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant

Gebiedsgerichte processen
- Stalbouw in Keldonk (gemeente Veghel)
Opdrachtgevers: Ministerie van LNV, Vion, ZLTO

- N2000 gebied Engbertsdijksvenen (Overijssel)
Opdrachtgevers: provincie Overijssel, gemeente Twenterand

Scenarioplanning en trendanalyse
Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Zuivel NL, NZO, Hilton, Albert Heijn, NAJK

Onderzoek & Onderwijs
- Academische vrijheid en integriteit in de voedingswetenschappen
Opdrachtgever: NZO

- Gastcolleges & onderwijs
Opdrachtgevers: Van Hall Larenstein, Rotterdam School of Management, EFMI Business School, VU Amsterdam

Referenties

Als je werkt in de agri-business of in onderzoek of onderwijs verbonden aan levensmiddelen, dan is bijblijven met de ontwikkelingen een grote uitdaging.
Niemand heeft tijd om alle wetenschappelijke literatuur te lezen of om alle berichtgeving in de media uit te pluizen op wetenswaardig nieuws over agri en food. Dat geeft risico op polarisatie door emoties die vaak zijn gebaseerd op onvoldoende kennis.
Eten is nu eenmaal emotie en een mening, vooral gebaseerd op gevoel, kan tot polarisatie leiden.
Gelukkig voorziet Foodlog in onze diepgevoelde noodzaak ontwikkelingen bij te houden en nuance in ons denken aan te brengen.
Vooral door de discussies die onder Foodlog-items staan, blijven we weg van zwart-wit denken. Foodlog is simpelweg verplichte kost om up-to-date te blijven en om polarisatie te voorkomen.
Onmisbaar!
Dr. Simone A. Hertzberger, Hoofdredacteur VoedselVeiligheid-VMT Vakmedianet

De polarisatie rond het thema natuur neemt toe: tussen voorstanders van natuurontwikkeling en van agrarisch natuurbeheer, tussen faunabeheerders en dierenbeschermers, tussen natuurorganisaties (waarvan de meeste leden in de stad wonen) en plattelandsbewoners, tussen voor- en tegenstanders van de toelating van wolven en tussen boeren en natuurbeschermers.
Aanhangers van al deze groeperingen gaan soms met elkaar in debat, maar voeren zelden of nooit een gesprek. Sociale media creëren bubbels van geestverwanten waar mensen moeilijk meer uitkomen. Foodlog is een van de weinig fora waar gesprekken plaatsvinden, waar ieders standpunt serieus wordt genomen en waar deelnemers gaan beseffen dat er ook opponenten legitieme perspectieven en motieven hebben. Ook wetenschappers en bijvoorbeeld medewerkers van supermarkten en overheden doen vaak mee.
Daarnaast organiseert Foodlog fysieke ontmoetingen en gesprekken, waarbij ze vaak samenwerkt met andere organisaties. Polarisatie maakt dan plaats voor begrip, respect en soms ook consensus. Dat is relevant voor organisaties en beleidsmakers.
Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Ik ervaar Foodlog als een belangrijk discussieplatform waar iedereen welkom is en gehoord wordt, waar polarisatie wordt tegengegaan en waarin professioneel gemodereerd wordt zodat mensen elkaar beter leren begrijpen. Door aandacht te schenken aan de vragen onder gepolariseerd geruzie, samen te duiken in basisbegrippen en het delen van kennis en beelden wordt wederzijds respect gecreëerd. Foodlog staat voor een heel democratische en niet-politieke manier om te zoeken naar de meest duurzame oplossingen voor grote maatschappelijk uitdagingen op het gebied van natuur, landbouw energie, water en ruimtelijke ordening. 
Prof. dr. Louise E.M. Vet, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)
Emeritus Professor in Evolutionary Ecology (WUR)


Al jaren raad ik Foodlog aan bij mijn studenten in de opleiding tot leefstijlcoach. Als betrouwbare en opiniërende bron van visies over voedsel en voedselsystemen. Begrip van de samenhang tussen leefstijl, voedsel en voedselsystemen is namelijk essentieel om gedragsverandering naar een gezondere leefstijl en samenleving te kunnen bevorderen.
Yneke Kootstra, directeur AVLEG/voedingskundige 

Voor mij als practor Kringlooplandbouw in het MBO is Foodlog een vrijplaats waar visies op de ontwikkelingen in landbouw en voeding worden neergezet waar vervolgens uitgebreid op kan worden gereageerd. En waar ook heel goed weer op elkaar kan worden gereageerd, hetgeen verdieping geeft aan het artikel waar het mee begint. Geen gesprek in oneliners zoals bij twitter, maar met de ruimte voor verdieping en nuance. Met een redactie die zich ook in de discussie mengt en daarin ook richting kan geven.
In een nogal zwart witte wereld een plek waar wordt ontdekt dat toekomstmogelijkheden juist in het zogenaamde grijze middengebied te ontdekken zijn. 
Ruud Hendriks, practor kringlooplandbouw en docent bodemvruchtbaarheid, Aeres MBO Warmonderhof, Dronten

Landbouw is te belangrijk om geen debat over te voeren. Een debat dat in Nederland vaak aan de oppervlakte blijft en/of in een onaangename sfeer blijft hangen. Foodlog is een podium waar mensen die belangstelling hebben in landbouw, natuurbehoud en bijvoorbeeld voedselzekerheid elkaar vinden en er is geen vergelijkbaar medium die in deze behoefte voorziet. Tot nu toe is Foodlog uit eigen financiering bekostigd. Om te voorzien in een bestendiging van het organiseren van een maatschappelijk relevante aanjager over bijvoorbeeld de discussies over stikstof, het reorganiseren van landbouw en betere verbinding tussen stad en ommeland verdient Foodlog steun.
Ben Koks, praktisch ingesteld agro-ecoloog 

Foodlog bestaat al jaren en ademt de sfeer van Dick Veerman: open, kritisch, zeer goed geïnformeerd, conceptueel van hoog niveau. Foodlog is een voorbeeld van een ontmoetingsplatform waar debatten omgezet worden in dialogen en uiteindelijk in gesprekken, met aandacht en respect voor elkaars perspectief en eigen inbreng, met geduld, maar soms ook met stevige correcties. Hoewel de naam een smalle focus suggereert (het gaat alleen maar over voedsel), blijkt de problematiek van ons voedsel juist ook een ijkpunt te zijn voor de grote kwesties van het menselijk bestaan, zeker met het oog op onze relatie met de aarde en al wat daar leeft. Immers, de vraag is steeds ‘eten of gegeten worden’? Foodlog zet de toon voor nieuwe vormen van democratische, maatschappelijk-politieke meningsvorming.
Jan Bransen, academisch leider | Radboud Teaching and Learning Centre | Hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen

Foodlog biedt een podium voor velen die in en om de agrosector werken, alsook voor hen die interesse hebben in wat er in de agrosector speelt. Agrosector moet daarbij breed worden opgevat, het gaat niet enkel om de primaire landbouw, maar ook, juist, om de bedrijven daaromheen. De voedingsketens zogezegd. Op Foodlog worden vele thema’s aangesneden waar de agrosector in deze turbulente tijden mee te maken heeft. Het kan dan zowel gaan om hoe ketens (internationaal) opereren, als om de gevolgen van voedselproductie voor de leefomgeving. Het grote voordeel van Foodlog is dat er ruimte is om dieper in te gaan op de onderwerpen die in de dagelijkse media met minder diepgang worden aangesneden. Vaak ontstaan er boeiende discussies tussen deskundigen met uiteenlopende kennis en achtergronden. Foodlog is zo een podium waar verdieping kan worden bereikt, doordat er werkelijk goede discussies ontstaan tussen de deelnemers aan de discussie.
Petra Berkhout, agrarisch econoom en onderzoeker aan de WUR

Foodlog brengt verdiepende artikelen en zorgt voor een stevig discussieplatform waarin iedereen welkom is en gehoord wordt. Het biedt daarmee ruimte om verschillende standpunten te horen waardoor mensen elkaar beter leren begrijpen en met elkaar een, soms scherp, dialoog kunnen voeren. Vanuit Koppert ondersteunen we Foodlog daarom ook al jaren en dragen we graag bij aan het gesprek over gezond en veilig voedsel.
Peter Maes, Chief Strategy Officer at Koppert Biologicals

Foodlog heb ik zich in de loop van de tijd zien ontwikkelen tot een gezaghebbend forum voor gedachtewisseling over vraagstukken rondom het functioneren van het landbouw- en voedselsysteem in zijn natuurlijke en maatschappelijke context. Het is geworden tot een gewaardeerd en veelgebruikt platform voor open discussie en opinievorming over dit uiterst actuele en relevante onderwerp. Juist in deze tijd, waarin het L&V-systeem voor een ingrijpende transitie staat, vervult Foodlog een cruciale maatschappelijke rol, die het verdient te worden gecontinueerd en verder uitgebouwd.
Herman Wijffels, Adviseur duurzame ontwikkeling, circulaire economie, SDG's. Voormalig Rabobank, SER, Wereldbank, hoogleraar UU

Foodlog zit bovenop de ontwikkelingen in de wereld van agrofood, is goed geïnformeerd en probeert die ontwikkelingen ook te duiden en het belang ervan aan te geven. Foodlog doet dat op een redelijk onconventionele manier. Veel mensen die ik ken volgen het. Je vindt op Foodlog vele meningen, soms zijn er heftige discussies en gaat het er fel aan toe. Niet iedereen is daar blij mee, maar het laat wel het debat zien rond onderwerpen. Er is veel kennis te vinden op Foodlog.
Marcel Schuttelaar, Founder of Schuttelaar & Partners, member of Healthy World Cooperation

Foodlog combineert al meer dan 15 jaar diepgaande praktijkkennis over agrarische- en voedsel gerelateerde onderwerpen met wetenschappelijke kennis. Door de deskundige wijze waarop de discussie wordt geleid en gemodereerd ontstaan verrassende inzichten voor alle partijen. Voor mij is Foodlog een plek die veel nieuwe inzichten brengt, maar ook kennis en een vleugje filosofie. En daarmee heeft Foodlog een vaste plek veroverd in de agro/voedselsector voor professionals die oprecht willen weten hoe het zit.
Jos Hugense, CEO Meatless BV

Foodlog represents a unique point of reference for all those working in the food science vast domain and for all the people passionate about food science and nutrition. I regularly check the website and I recommend my food technology students to do it as well to get acquainted of what happens in our world.
Beside the quality of the articles I also appreciate the tone of the discussion which is usually conducted towards the content avoiding the polarizing tone usually spoiling the debates on the web (no matter which is the platform used).
I would love to have also an English version that can allow also the non-Dutch speaker to this best practice in scientific and general communication on topics so vital for the modern society.
Vincenzo Fogliano, Professor Food Quality & Design at WUR. Editor In Chief Journal of Functional Foods. R&D Director at Arterra Bioscience

Foodlog ondersteunt en genereert een open debat, gebaseerd op feiten en niet op frames of vooroordelen. Er is een betrekkelijk grote groep mensen met veel kennis van de landbouw, voedselketen en aanpalende onderwerpen op dagelijkse basis betrokken, die via Foodlog anderen ook weer verder brengen. Iedereen is welkom en discussies gaan soms diep. De moderator vraagt en daagt uit om steeds weer verder te denken. Het is een organisatie die strijdt tegen polarisatie, die ontstaat waar mensen elkaar niet meer begrijpen en dat ook niet meer willen. Foodlog brengt, ook fysiek, partijen bij elkaar op onverwachte plaatsen en belangrijke momenten. Ze stimuleert samenwerking in ketens, brengt verheldering en verbinding. Niet zelden vragen partijen zich af hoe het kan dat ze elkaar beter kunnen vinden dan ze dachten.
Marc Jansen, directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Wat mij aanspreekt in Foodlog is dat ze de kunst verstaat van het verbinding zoeken tussen de verschillende standpunten met oog voor ieders inbreng om denk/besluitprocessen verder te helpen zodat er beleid gemaakt kan worden, bewustwording optreedt, kennis verbreed en verdiept wordt. Hiermee is (uiteindelijk) het belang van Nederland gediend. Ook heeft ze ook voor nieuwe ontwikkelingen.
Dit faciliteert onze besluitvormers in raden, staten en kamers.
Omdat het lijkt dat we het gewoon praten met elkaar en (verschillende) standpunten uitwisselen steeds meer verleerd zijn is dit een belangrijk gebeuren.
Uiteindelijk is het zelfs enorm belangrijk omdat het o.a. polarisatie tegengaat. Het zijn grote woorden maar de uitwassen en consequenties van polarisatie zijn uiteindelijk echt heel onprettig.
We zien in onze samenleving bepaalde tendensen die wat dat betreft zorgelijk zijn. Praten, praten met elkaar is belangrijk om het zover niet te laten komen. Onze beschaving is helaas maar een dun laagje chroom.
Albert Schulp, directeur van Schulp Vruchtensappen B.V.


Oprichter Dick Veerman in gesprek met Laurens van Klaveren (van webpartner Onstuimig) over Foodlog ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in 2020: