Gedeputeerde Staten van Brabant zetten willens en wetens het voortbestaan van honderden boerenfamiliebedrijven op het spel. GS winkelen selectief uit de voorstellen van de maatschappelijke dialoog, halen einddoelen van stikstofbeleid zonder reden acht jaar naar voren, werken schaalvergroting in de hand en dwingen familiebedrijven vroegtijdig een einde te maken aan hun bedrijf. “Dit is in strijd met de maatschappelijke mores en onacceptabel. Laten we de tractoren maar klaar zetten”, zegt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO.

Stop boertje pesten
Op initiatief van het provinciebestuur is de afgelopen maanden met veel boeren en burgers gesproken over een nieuw mestbeleid. Er was een gezamenlijk doel om te praten over mestbewerking als onderdeel van een volhoudbare veehouderij die kringlopen sluit, bijdraagt aan de energietransitie en de emissies uit de veehouderij verlaagt. “In deze dialoog zijn echt betekenisvolle stappen gezet voor de verbetering van de verhouding tussen boeren en burgers. Er is geen taboe onbesproken gebleven. Over veel onderdelen is ZLTO dan ook positief. Bijvoorbeeld over vergunningverlening voor mestverwerking”, aldus Huijbers. “Ook het aantal dieren was voor boeren in deze dialoog bespreekbaar. En toch zien we oude reflexen bij GS: positieve punten uit de dialoog landen uiteindelijk als ‘boertje pesten beleid’ in de besluitvorming. Dat moet eens afgelopen zijn.”

Verordening stikstof: kille sanering

De voorstellen die GS doen om de Verordening stikstof aan te passen zijn ‘onverteerbaar’. “Het is nu de derde keer dat GS over stikstof het beleid aanscherpt. Dat is voor de derde keer ‘boertje pesten’ met verstrekkende gevolgen, nu ook voor bedrijven zonder uitbreidingsplannen. Honderden boerenfamiliebedrijven gaan over de kop als zij acht jaar eerder dan afgesproken grote investeringen moeten doen, terwijl de vergunde stalemissies aangeven dat de stikstof (ammoniak) uitstoot, volgens afspraak, gestaag en aantoonbaar terugloopt. GS sturen aan op een kille sanering. De sociale gevolgen van deze maatregelen zijn onverteerbaar.”

Staldering onacceptabel
GS stellen voor dat boeren die willen ontwikkelen daarvoor de ruimte moeten kopen bij boeren die stoppen. Over dit zogenoemde stalderen is ZLTO kritisch. De voorstellen van GS hebben ongewenste neveneffecten, zoals verdere concentratie, kostprijsverhoging en ongewenste schaalvergroting. “Dat is nu precies wat we niet willen. Het is voor ons onacceptabel dat de kosten van deze regeling bij de boeren van de toekomst komt te liggen. Dat staat haaks op de uitkomst van de maatschappelijke dialoog. Waar eerder de markt de kostprijs gedreven productie en schaalvergroting vaak stimuleerde, is het nu de provincie Noord-Brabant die dat met bovengenoemde maatregelen doet. ZLTO vindt het onverstandig wat GS voorstellen. Dat komt het draagvlak niet ten goede. De resultaten van de voorgestelde 'botsproef' zijn voor ons cruciaal.”
Dit artikel afdrukken