In het kader van de Groninger Aanpak Stikstof gaat een adviescommissie, samen met betrokkenen in de omgeving van het Natura 2000-gebied, onderzoeken welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Lieftinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd toekomstperspectief te houden voor de landbouw. Met die stikstofgevoelige natuur wordt vermoedelijk de aanwezigheid van 0,1 hectare Blauwgrasland bedoeld.

Wanneer de Nederlandse zogeheten Kritische Depositie Waarde (KDW) voor Blauwgrasland, te weten 1071 mol/ha.jr, wordt afzet tegen de gemiddelde stikstofdepositie in het gebied volgens de laatst bekende waarden, te weten 1745 mol/ha.jr, is er zeker sprake van overschrijding van die KDW. De maximale KDW-waarde, die in internationaal verband is geaccepteerd, bedraagt zelfs 1786 mol/ha.jr.

De planning is dat het advies over een integrale, gedragen gebiedsgerichte aanpak in het voorjaar van 2022 aan het college aangeboden wordt. Dat lijkt voldoende tijd om alle per definitie onhaalbare, absurd dure of helemaal niet vereiste doelen uit de Groninger stikstofaanpak te verwijderen.
Dit artikel afdrukken