Wakker Dier voert op dit moment campagne tegen de 'plofkip' ten gunste van de 1-sterkip van de Dierenbescherming. Foodlog legde de hand op een brief die Wakker Dier op 22 mei verstuurde aan alle Nederlandse supers.

'Sterkip light'
De brief laat zien dat Wakker Dier bereid was water bij de wijn te doen en een uitgeklede 1-ster kip wilde accepteren. De organisatie bleek zelfs bereid zich een tijdlang koest te houden als de supers hun eisen zouden inwilligen. De organisatie die ons de brief ter beschikking stelde, meldde ons dat de versoepeling van de normen die Wakker Dier voorstelt de uitloop naar buiten voor de 1-ster kippen betreft. Wakker Dier geeft daarmee aan zijn invloed op het publiek te kunnen gebruiken om de Dierenbescherming tot het afschaffen van de uitloopnorm te bewegen. In ruil daarvoor eist Wakker Dier onmiddellijke invoering van de "sterkip light".

Rekkelijke hardliners
De inhoud van de brief mag als opmerkelijk worden getypeerd. De actievoerders van Wakker Dier gelden als hardliners, maar blijken opeens rekkelijk. Zij geven bovendien aan dat te kunnen dankzij de groeiende middelen waarmee donateurs de organisatie steunen. Deze middelen blijken te worden gebruikt in een poging om de normen van de collega's van de Dierenbescherming te verlagen.

We geven de inhoud van de brief integraal weer:

Betreft: Voortgang Plofkipcampagne.
22 mei 2013

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, voert stichting Wakker Dier campagne om een einde te maken aan de verkoop van 'plofkippen'-vlees. Middels deze brief informeer ik u over de voortgang van onze campagne mede in het licht van de ontwikkelingen rond de 'kip van morgen'.

Wakker Dier is buitengewoon teleurgesteld over de wijze waarop de dierenwelzijnsvoorwaarden in het akkoord over de kip van morgen zijn ingevuld. De voorgestelde verbeteringen zijn marginaal en hoeven deels pas in 2020 gerealiseerd te zijn:

- Extra ruimte ter grootte van een smartphone.
- Een handje stro per kip.
- 6 in plaats van 4 uur aangeengesloten duisternis.
- Slechts 3 (!) dagen langer leven.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit akkoord niet alleen slecht is voor de kippen. Het gebrek aan ambitie kan zich gemakkelijk tegen de supermarktbranche keren. Zowel de Dierenbescherming als stichting Natuur en Milieuw en staatsecretaris Dijksma hebben publiekelijk - ieder in eigen bewoordingen - de voorgenomen stappen op het gebied van dierenwelzijn als te bescheiden betiteld. In combinatie met de slappe timing kan deze casus snel verworden tot een klassiek voorbeeld van 'greenwashing'.

Verder wijzen wij u er nogmaals op dat het hoge antibioticagebruik - een onderwerp dat maatschappelijk zeer gevoelig ligt - voor een belangrijk deel onlosmakelijke verbonden lijkt te zijn met de veel te hoge groeisnelheid van deze dieren. In recent onderzoek(1) van Wageningen UR bleek dat het antibioticagebruik bij kippen met 1 Beter Leven Ster zo'n 80% lager ligt dan bij het gangbare - plofkip - vleeskuiken. Deze kippen leven dan ook ca. 14 dagen langer dan de schamele 3 dagen extra voor de kip van morgen.

Op basis van het bovenstaande hebben wij besloten om onze campagne op volle kracht te hervatten. Met opvallend nieuws en indringende reclame zullen we Nederland waarschuwen voor de plofkip en de kip van morgen die ons als zogenaamde oplossing wordt verkocht. Hierbij ligt de nadruk op het publiekelijk benoemen van achterblijvers en het complimenteren van koplopers. Dankzij onze snel groeiende achterban zijn we in staat om deze uitingen steeds vaker en forser in te zetten.

Wij doen nogmaals een dringend beroep op u om een robuust plan te ontwikkelen met een ambitieuze timing dat uitgaat van omschakeling naar de 1 ster Beter Leven kip van de de Dierenbescherming. Hierbij brengen wij de volgende punten onder uw aandacht:

- Ook als de Dierenbescherming de criteria van het 1 ster Beter Leven kenmerk enigszins zou aanpassen, blijft deze norm voor Wakker Dier acceptabel.
- Een dergelijk robuust plan is voor Wakker dier aanleiding om de betreffende supermarkt(en) zowel via de pers als met reclame uitgebreid in het zonnetje te zetten.
- We beseffen dat een dergelijke toezegging een forse inspanning met zich meebrengt. Het lijkt ons dan ook logisch om nadien gedurende een zekere periode zeer terughoudend te zijn met het voeren van campganes gericht op de betreffende supermarkt(en).
- Tot slot zullen wij andere kippenvleesverwerkers actief aanmoedigen om ook over te schakelen naar 1 ster Beter Leven kip om zo een betere vierkantsverwaarding - en dus een lagere kostprijs voor de kipfilet - te bevorderen.

Met vriendelijke groet

Sjoerd van de Wouw
Campagneleider Stichting Wakker Dier

c.c. Marc Jansen, CBL
(1); Vleeskuikenproductiesystemen in Nederland, Pagina 15. Wageningen UR, Augustus 2012.


De brief spreekt grotendeels voor zich. Merkwaardig is de hardnekkige gedachte dat de Kip van Morgen een plofkip zou zijn. Het is een kip van hetzelfde minder antibiotica behoevende ras als de kip waar noot 1 in de brief naar verwijst. Het naar voren gehaalde moment van slacht maakt bovendien geen negatief verschil voor antibioticagebruik. Een korter leven betekent in de regel juist een lager medicijngebruik gerekend naar de levensduur van een dier.

Pragmatisch, maar niet reëel
De foto bij dit item is een shot van een billboard uit een eerdere campagne, waarin het publiek nog een biologische kip (met drie Dierenbeschermingssterren) als alternatief voor de 'plofkip' werd voorgeschoteld. Inmiddels blijkt een verbeterde Kip van Morgen, de facto de 1-ster kip light, goed genoeg. Zo goed, dat de organisatie bereid is een tijdlang de andere kant op te kijken. Zoals Foodlog zaterdag meldde, is de eis om die onmiddellijk door te willen voeren niet reëel. Voor de rest blijkt Wakker Dier een pragmatische onderhandelaar via mediadruk.
Als Wakker Dier ook een wat ruimer tijdspad zou hebben toegestaan, zou de organisatie vermoedelijk succesvol zaken hebben kunnen doen met de Nederlandse supers. Nu liggen de dierwelzijnsvechters op ramkoers met de supers over een kip die sowieso gaat verdwijnen. Wat daar nu voor in de plaats komt is een open vraag.
De Dierenbescherming steunt buitenlandse kip met 1-ster. Als de campagne die Wakker Dier nu voert succes heeft, is het denkbaar dat Nederland plofkip blijft produceren en exporteren en maar buitenlandse kip voor eigen consumptie moet gaan importeren. Zoals ik zaterdag al schreef, hoe kun je dat nog uitleggen aan je kinderen?

Fotocredits: billboard Wakker Dier, uitsnede
Dit artikel afdrukken