De longread Handel en circulariteit: consequenties van kringlooplandbouw voor handel maakt duidelijk dat kringlooplandbouw leunt op geïmporteerde nutriëntenstromen die draaien op kunstmest. Dat mag een eyeopener heten.

De EU krijgt te maken met een tekort aan stikstof uit dierlijke meest als al het vee in de Unie gevoerd moet worden met grondstoffen van eigen gronden. Als we geen kunstmest meer gebruiken, leidt dat vervolgens tot lagere opbrengsten van de plantaardige landbouw. Omdat de input van meststoffen daalt, daalt ook de productie.

De WUR-analyse gaat uit van de kringloop van stikstof. Door afname van de beschikbare hoeveelheid veevoer neemt de dierlijke productie met zo’n 30% af. Dat resulteert in een daling van de plantaardige productie met zo’n 10%. Dat heeft als positief effect een verminderde milieudruk en geen ontbossing van regenwouden meer, maar ook een verminderd aanbod voor consumptie en daardoor hogere voedselprijzen. Door voortdurende stikstofverliezen zonder toevoeging van kunstmest boert de EU echter uiteindelijk haar gronden uit en daalt de productie verder.

Om de productie op peil te houden, zal de landbouw uiteindelijk kringlooplandbouw op moeten geven. Dat kan door kunstmest te gaan gebruiken. Omdat dat niet de bedoeling is van kringlooplandbouw, kan ook veevoer uit de buurt binnen de EU importeren soelaas bieden. Oekraïne is daarvoor de meest voor de hand liggende origine.

Om het stikstofgat te dichten moet dan ook de import van veevoer vanuit de Amerika's (Zuid en Noord) worden vervangen door import uit Oekraïne of door toch weer kunstmest te gaan gebruiken en dus kringlooplandbouw binnen de EU zelf op te geven. Uiteraard moet tevens geconcludeerd worden dat Oekraïne - net als Zuid- en Noord-Amerika - de EU alleen van veevoer voor 'kringloopmest' kan blijven voorzien als het land kunstmest gebruikt. Het ligt dan ook meer voor de hand om minder veevoer te importeren en zelf direct kunstmest te gebruiken voor plantaardige teelt in de EU.

De analyse toont voor de goede verstaander aan dat kringlooplandbouw een concept is dat de aarde langzaam maar zeker uitboert.
Dit artikel afdrukken