Het protest in Noord-Brabant was de hele dag - en is nog steeds - te volgen via het live blog van BN-De Stem. Daaruit valt op te maken dat het protest rustig gemoedelijk begon. De op Foodlog bekende boer Piet Hermus zong ludiek het Friese volkslied; de provincie Friesland was de eerste die de nieuwe stikstofregels verwierp die het kabinet en de provincies opstelden na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof.

Rond vijf uur vanmiddag dreigt de ordelijk verlopende dag om te slaan in geweld. Boeren willen met hun tractoren het provinciehuis bestormen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk zegt de zaal waarin wordt gedebatteerd over de provinciale stikstofregels te zullen ontruimen als het tot daadwerkelijk geweld komt.

Niettemin schrijft Brabants Dagblad journalist Paul Driessen op twitter: "Het is rustiger dan het eruitziet voor de ingang van het provinciehuis in Brabant. Voorste agenten pakken het ontspannen aan. Praatje, lach. In de lucht een politiehelikopter. Het blijft wel een kruitvat waar hopelijk geen aangestoken lontje in komt."

Het boerenbelang heeft geen betrouwbaar uitspreekpunt meer, zodat de toch al verwarde situatie na vandaag als verder verergerd mag worden getypeerd
De boeren verzetten zich tegen het innemen van dier- en fosfaatrechten inclusief hun rechtmatige latente ruimte voor de uitbreiding van hun bedrijfsvoering, het afromen van stikstofemissieruimte bij verkoop van bedrijven en het herverdelen daarvan naar believen van de overheid. Hun bedrijven worden de facto waardeloos en hebben geen zicht meer op enig nu bekend verdienmodel, terwijl de overheid geen enkele garantie biedt op een nieuw verdienmodel.

De Brabantse bestuurders weken niet van de gekozen aanpak; wel nam Provinciale Staten een motie aan die milieu-gedeputeerde Rik Grashof (GroenLinks) verplicht om het beleid nader te preciseren. Hij moet met name gaan het verschil van inzicht uitleggen tussen de manier waarop Den Haag en de provincies de stikstofbrief van minister Schouten lezen.

Amersfoort: FrieslandCampina
Onderwijl kwam later op de dag een actie op gang in Amersfoort waar het hoofdkantoor van FrieslandCampina is gevestigd. Daar blokkeerden vanmiddag boeren van de Farmers Defence Force de ingangen tot het gebouw. 'Code rood' is wat hen betreft ingegaan "om één front te vormen om nu en in de toekomst schouder aan schouder te strijden voor het belang en voortbestaan de Nederlandse Agrarische sector."

Nijkerk en het einde van de Taskforce Ammoniak
Ze zijn met name boos geworden door een bijeenkomst gisteravond in Nijkerk waar hen werd voorgehouden dat de Nederlandse zuivelsector over hun hoofd dure plannen heeft gemaakt (zie het eerste kader hieronder). Volgens boerenbestuurders van LTO klopt het verhaal lang niet helemaal, maar de boerenwoede was ontketend. De impact daarvan is zelfs zo vergaand, dat boerenkoepel LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongen Contact (NAJK), de Nederlandse Melkveehouder Vakbond (NMV), het Biohuis, Netwerk GRONDig, NZO en ZuivelNL besloten de Taskforce Ammoniak die ze hadden opgezet om het stikstofvraagstuk zo constructief mogelijk in gesprek met de overheid op te lossen in het boeren- en verwerkersbelang, later in de middag besloten op te heffen. Het opheffingsbericht (zie het tweede kader hieronder) werd niet meer ondertekend door LTO en de NMV; zij lagen onder vuur van hun leden.

Bestuurlijk lastig
In een App-bericht (zie het eerste kader hieronder) maakte de Famers Defence Force een agressief getoonzet standpunt duidelijk: de stikstofplannen moeten van tafel, waarbij dat doel de middelen heiligt. Dat bericht liet de traditionele coalitie in de zuivelsector uit elkaar vallen (zie het tweede kader hieronder). Het boerenbelang heeft daarmee geen betrouwbaar aanspreekpunt meer van waaruit overheid en boeren tot een vergelijk kunnen komen. De toch al verwarde situatie mag na vandaag dan ook als verder verergerd worden getypeerd. Dat is bestuurlijk een nogal lastige situatie omdat de overheid nu te maken heeft met losse groepen van emotioneel rebellerende boeren waar ze niettemin iets van wil. Op basis van vrijwilligheid, zegt Den Haag. Dat is na vandaag moeilijker geworden; de weg naar dwang dringt zich op maar zal tot geweld leiden.

Volgens het Algemeen Dagblad reden de boeren die in Amersfoort protesteerden tevreden weer naar huis. Ze hadden de plannen die de Nederlandse zuivelsector mede namens hen aan het ontwikkelen was van tafel gekregen. Agractie - de concurrerende nieuwe boerengroep - liet weten daar niet verantwoordelijk voor te zijn. Onderwijl regent het opzeggingen bij de traditionele boerenbelangenorganisaties.

In Brabant ontdekten de boeren dat ze nul op het rekest krijgen. Op kleine details na, blijven de strengere Babantse plannen voor de veehouderij blijven van kracht en werden gesteund door het CDA. De boeren streken rond middernacht de Brabantse vlag en staken die in de brand. De ME stond klaar maar hoefde niet in te grijpen.


25 oktober 2019

Agrarische sector roept ZuivelNL/NZO op alle werkzaamheden in stikstofdossier per direct te stoppen! Code rood!


Donderdagavond 24 oktober hebben op uitnodiging van de het Farmers Defence Force (FDF) ALLE partijen in de Nederlandse landbouw de koppen bij elkaar gestoken. Op een enkele afmelding na waren alle sectoren binnen veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie, aanwezig evenals enkele externe adviseurs.
In navolging van de acties van 1 en 16 oktober onderstreepte de aanwezigheid van allen de noodzaak en de bereidheid om één front te vormen om nu en in de toekomst schouder aan schouder te strijden voor het belang en voortbestaan de Nederlandse Agrarische sector. Stappen zijn gezet en contacten worden aangehaald om hier op korte termijn verdere uitwerking aan te geven. Maar de intentie is uitgesproken om vanaf nu samen op te trekken; ons niet meer tegen elkaar uit te laten spelen en samen de bedreigingen, uitdagingen en kansen te lijf te gaan. Een legendarische stap in de geschiedenis van de Nederlandse Agrarische sector!

Desastreuze plannen ZuivelNL
Echter, op deze avond werd bekend dat er binnen de landbouw op korte termijn een grote bedreiging ligt. Vandaag, vrijdag 25 oktober, wil de Nederlandse zuivelindustrie bij monde van ZuivelNL/NZO een persbericht en een brief naar het ministerie van LNV de deur uit doen met een voorstel om het stikstofprobleem vlot te trekken. De informatie hieromtrent is alarmerend. Zonder voldoende kennis werd in grote haast een plan opgetuigd met verstrekkende gevolgen. Het persbericht lijkt onschuldig, de gevolgen daarvan zijn dat absoluut niet! Niet alleen voor de melkveehouderij, maar daarna ook voor andere sectoren zal het plan desastreuze gevolgen hebben. Een basis is daarin het voorzien van stallen van emissie arme vloeren. In de praktijk betekent dit, opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct word verspeeld. ZuivelNL/NZO laat hieruit blijken niets geleerd te hebben van het fosfaathoofdstuk. ZuivelNL/NZO geeft met de vandaag te versturen brief, het ministerie van LNV verstrekkende bevoegdheid om de gehele Nederlandse veehouderij een onhaalbare en desastreuze opdracht op te leggen.

Hierbij roept de FDF op, aan alle leden en betrokkenen, dus niet alleen vanuit de melkveehouderij, maar alle diersectoren, om grote druk uit te oefenen op ZuivelNL, de NZO én Friesland Campina. We roepen deze 3 partijen met klem op zich niet langer op te werpen als belangenbehartiger, of zich op te werpen als partij richting de overheid om handreikingen te doen inzake stikstof. De Nederlandse zuivelindustrie is GÉÉN belangenbehartiger en GÉÉN stikstofdeskundige. Diverse ingewijden onderstrepen de misvatting en gevolgen van de brief van ZuivelNL/NZO en Friesland Campina. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en daarmee de toekomst van de Nederlandse veehouderij op het spel te zetten. De FDF roept hierbij publiekelijk en hardop persoonlijk op, de heren,

J. vd Hoogte, voorzitter NZO
A. de Groot, penningmeester NZO en CEO Vreugdenhil
H. Schumacher, bestuurslid en CEO Friesland Campina
W. Buck, bestuurslid NZO, bestuurslid Zuivel.nl en Friesland Campina
Jeroen Elfers, bestuurslid en Friesland Campina
alsmede,
J. Luten, direkteur Zuivel.nl
J. Jorritsma, voorzitter Zuivel.nl
H. Bakhuis, LTO
W. Meulenbroeks, LTO
H. Wiegersma, NMV
O. Meuffels, Friesland Campina
J. Kos

Met ingang van heden, ALLE WERKZAAMHEDEN AANGAANDE HET STIKSTOFPROBLEEM TE STAKEN. BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD! Uit monde van de gehele Nederlandse landbouwsector, namens de FDF, roepen wij u allen op u aan te sluiten bij het collectief van de gezamenlijke sectoren, gevormd op 25 oktober 2019 te Nijkerk. Voortzetting van het zuivelplan is het begin van het einde van de gehele Nederlandse dierhouderij en wij houden jullie hier alleen persoonlijk verantwoordelijk voor. Wij strijden voor het behoud van de Nederlandse melkvee- en dierhouderij en distantiëren ons van elke vorm van belangenbehartiging via de vooruitlopende zuivel industrie.
Wij roepen alle leden en betrokkenen op om: vandaag, vrijdag 25 oktober, zo snel en zo veel mogelijk invloed uit te oefenen via ALLE mogelijke kanalen richting Zuivel.nl, de NZO en Friesland Campina. Roept u allen deze partijen tot de orde en tot inkeer en tot aansluiting bij het collectief der gezamenlijke sectoren. De zuivelindustrie bij monde van ZuivelNL en NZO heeft vaker catastrofale fouten gemaakt en dit zullen wij niet nog eens laten gebeuren! Harde acties aan het adres van alle drie de bovenstaande partijen zullen niet worden geschuwd en waarschuwen hierbij met grote ernst alle betrokkenen.

De beweging, opgestart onder aanvoering van de FDF en Agractie en inmiddels ondersteund door alle sectoren vanuit landbouw en daarbuiten heeft een duidelijk doel: tot hier en niet verder. Een ieder, persoonlijk of via zijn/haar organisatie die dat doel in gevaar brengt zal worden aangepakt op alle mogelijke manieren. De FDF kan begrijpen en zal ondersteunen dat leden en betrokkenen acties zullen ondernemen om het persbericht en brief richting LNV vanuit Zuivel.nl, NZO en Friesland Campina van de baan te krijgen. Deze waanzin om de veehouderij uit te leveren moet stoppen en wel hier!!

Adres Friesland Campina : Stationsplein 4, Amersfoort NZO en Zuivel.nl Benoordenhoutseweg 46, Den Haag
KOMT ALLEN IN ACTIE, SCHOUDER AAN SCHOUDER, EN VERDEDIGT U TEGEN NADEREND KWAAD, HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN!!
25 oktober 2019

Task Force Ammoniak van ketenpartijen in de zuivel opgeheven

Door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek heeft een aantal partijen zich teruggetrokken uit de Task Force. Deze Task Force was opgericht om voor de zuivel met een alternatieve aanpak te komen voor de stikstofproblematiek. Daarmee is het draagvlak voor de Task Force weggevallen en is de Task Force opgeheven. Hiermee is het overleg in de zuivel over ammoniak en stikstof beëindigd.

De ketenpartijen in de zuivel zijn van mening dat de door het kabinet voorgestelde maatregelen aangaande de stikstofproblematiek verregaande negatieve consequenties zullen hebben voor de Nederlandse zuivel. Door de mogelijkheid tot ongelimiteerd extern salderen tussen de landbouwsector en andere economische sectoren toe te staan, in combinatie met de inname van fosfaatrechten, wordt de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de melkveesector drastisch ingeperkt. Dit zal tot gevolg hebben dat investeringen ten behoeve van de verdere verduurzaming van de sector, waaronder de klimaatafspraken en kringlooplandbouw, niet of nauwelijks meer kunnen plaatsvinden.

De partijen in de zuivelsector wilden een alternatieve aanpak ontwikkelen. Door een combinatie van bron- en technische maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak onder voorwaarden, kan op korte termijn een substantiële reductie van stikstof worden bewerkstelligd én een solide toekomst van de zuivelsector worden verzekerd.

Onderstaande onderdelen vormden de onlosmakelijk aan elkaar verbonden bouwstenen voor een dergelijke aanpak.

- Geen: onbeperkte uitlevering stikstofruimte aan andere economische sectoren bij externe saldering
- Geen: inname latente ruimte
- Geen: koppeling met fosfaatrechten bij externe saldering
- Wel: nemen van landelijke bron- en technische maatregelen (managementmaatregelen, voer, aanwending mest, stal)
- Wel: vrijwillige gebiedsgerichte aanpak piekbelasting depositie N2000 (uitkoop, verplaatsing, extensivering)
- Wel: deel reductie ammoniak / stikstof moet beschikbaar blijven voor ontwikkeling blijvers
- Wel: ontwikkelen en vernieuwen binnen afgesproken milieugebruiksruimte gebaseerd op realistische gevalideerde cijfers en rekenmodellen
- Wel: voldoende financiële ondersteuning voor het nemen van maatregelen

Wij spreken de wens uit dat de sector zich weet te verenigingen, om te komen tot een oplossing voor de stikstofproblematiek en dat bovengenoemde bouwstenen daarin worden meegenomen.

Dit bericht werd getekend door NAJK melkveehouderij, NZO, Biohuis Melkveehouderij, Netwerk GRONDig en ZuivelNLLTO Nederland verklaarde eveneens op 25 oktober waarom de grootste boerenorganisatie van ons land de Taskforce Ammoniak verliet:

Geen oplossingen zonder constructieve gesprekken

LTO wil dat Nederland snel uit de stikstofimpasse komt. In de zomer zijn daarom oplossingsrichtingen met de commissie-Remkes gedeeld. Er moet maatwerk per gebied komen en gedwongen generieke krimp is onacceptabel. Bovendien mag het stikstofprobleem niet op boeren worden afgeschoven. Het verminderen van emissies is immers de verantwoordelijkheid van alle sectoren van Nederland. Samen met VNO-NCW en MKB Nederland pleiten we dan ook voor een realistische drempelwaarde om Nederland zo snel mogelijk van het stikstofslot te verlossen.

Ultimatum
Het kabinet heeft een deel van die inbreng overgenomen, maar ook een aantal onacceptabele maatregelen voorgesteld. De koppeling tussen ammoniak en fosfaat-/dierrechten, een afroming van 30% en inname van latente ruimte bij salderen gaan wat LTO betreft te ver. Er is daarom een ultimatum gesteld aan LNV: als de voorstellen en zorgen van de primaire sector niet serieus worden genomen heeft het geen zin om verder met de overheid te overleggen.

Gezamenlijke aanpak stikstofimpasse
Het stikstofprobleem gaat de hele maatschappij aan en is dan ook niet gebonden aan één sector. Voor LTO Nederland is een landbouw-brede inzet cruciaal. Die inzet is onveranderd. Het huidige politieke compromis staat daar nog veel te ver van af. LTO strijdt daarom via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor deze zeven punten. Daarin staan de verschillende sectoren schouder aan schouder.

“Als landbouwsectoren moeten we gezamenlijk optrekken, want samen staan we sterker. Onderlinge verdeeldheid is wel het allerlaatste wat we als sector op dit soort belangrijke momenten kunnen gebruiken. Als LTO Nederland staan we voor alle landbouwsectoren, groot of klein. Laat ik dus helder zijn; er worden geen landbouwsectoren tegen elkaar uitgespeeld. Samen uit is samen thuis,” aldus voorzitter Marc Calon van LTO Nederland.

Opschorting gesprek ZuivelNL
In de verschillende ketens wordt nagedacht over hoe er invulling kan worden gegeven aan de landbouwbrede inzet. De vakgroep Melkveehouderij heeft daar ook in ZuivelNL-verband over gesproken. Die inventarisatie wordt nu in media gepositioneerd als een formeel standpunt. LTO Nederland neemt daar afstand van.

Het hele land zal moeten bewegen, en om in de toekomst oplossingen te kunnen bieden is nuttig om met ketenpartijen te bespreken wat mogelijk is. Het is van den zotte om te doen alsof die gesprekken gelijk staan aan een formeel standpunt. Voordat we waar dan ook een standpunt over innemen, om nog maar te zwijgen van onderhandelen met de overheid, moeten er een paar dingen gebeuren. Om te beginnen moet het ook in het gezamenlijke belang van de primaire sectoren zijn. Ten tweede moeten er zaken fundamenteel veranderen in de opstelling van het ministerie en vooral de politiek.

Er circuleren nu allerlei plannen in de media. Een gedegen proces is alleen mogelijk als niemand dat uit eigenbelang saboteert.

LTO Nederland vindt dat gesprekken constructief moeten zijn – of ze nou met het ministerie, de keten of andere partijen worden gevoerd. Een inventarisatie van oplossingen voor de toekomst heeft alleen zin als ze daar aan bijdragen. Het bestuur van LTO Nederland schort het overleg binnen ZuivelNL daarom voorlopig op.
Dit artikel afdrukken