Per medio september maken de provincies Noord-Brabant en Zeeland 'extern salderen' mogelijk, meldt samenwerkingsverband IPO (Interprovinciaal Overleg).

In gesprek met de Gelderlander maakt gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland duidelijk het anders te willen doen. De vrijkomende stikstofruimte wil hij niet gebruiken voor woningbouw elders in het land of ongecoördineerde woningbouw op de plekken van vrijkomende agrarische bestemmingen in zijn provincie. Niettemin zegt hij tevens dat wonen "aanzienlijk minder stikstofuitstoot" met zich meebrengt dan agrarische activiteiten. Drenth: "Is het dan nog slim nog meer mensen bovenop elkaar te laten wonen in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, waar je alleen maar stikstof kunt compenseren door alle stikstofruimte in het oosten weg te kopen en een onherbergzaam gebied achter te laten? Of kun je beter daar woningen laten bouwen waar je ruimte krijgt, door agrariërs die op een nette manier willen stoppen, en zo waarde behoudt voor wat achterblijft?’’

Drenth wil de randstedeling naar de provincie brengen in plaats van de stikstofruimte naar de stad en hoopt daarmee minder natuurbelasting te realiseren. Extern salderen is daarentegen het overnemen van de stikstofruimte van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen door bedrijven van buiten de sector. Minister Carola Schouten voerde de in boerenland omstreden maatregel (zo zijn POV en FDF tegen omdat het platteland ermee 'leeggeroofd' zou worden) dit voorjaar door om ruimte te creëren in de stikstofcrisis. De overheid gaf er het signaal mee de stikstofimpasse via het marktmechanisme - verkoop aan de hoogste bieder - te willen aanpakken. Door de stikstofruimte van stoppende veehouders, vooral varkenshouders die van de warme sanering gebruikmaken, beschikbaar te maken ontstaat een extra mogelijkheid om (bouw)projecten met stikstofuitstoot te realiseren. Bovendien komt "bij elke transactie 30% van de overgenomen stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt," schrijft het Interprovinciaal Overleg.

De uitvoering van de externe saldering legde Schouten bij de provincies. Zij zijn allemaal al geruime tijd in overleg met betrokken sectoren, waarbij in iedere provincie 'een brede afweging' wordt gemaakt. In Limburg was extern salderen al mogelijk, Noord-Brabant en Zeeland zetten nu de stap en in de andere provincies worden de komende tijd ook besluiten over het toestaan van extern salderen verwacht.

Eerder dit jaar ontstond nog opschudding en wrevel toen bleek dat de provincie Noord-Brabant boerenbedrijven buiten de provincie had opgekocht om een logistiek park mogelijk te maken. Provincies kiezen nu formeel voor deze manier van doen om bouwprojecten niet langer te blokkeren. Boeren die in Nederland nog wel groeikansen zien, zijn tegen de opkoopmogelijkheden van buiten de sector omdat ze die financieel niet kunnen overtroeven en daardoor hun mogelijkheden tot bedrijfsuitbreiding - in hun ogen - unfair beperkt zien.

De Wageningse bioloog en natuurbeschermer Patrick Jansen ziet liefst minder boeren én geen woningen:

Op 1Vandaag verklaarde afgelopen weekend GroenLinks-leider Jesse Klaver daarentegen onomwonden dat het natuurbeleid van zijn partij jegens boeren gericht is op het mogelijk maken van woningbouw.Vandaag bracht ook het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met Wageningse onderzoekers zijn Balans van de Leefomgeving uit.

Volgens de onderzoekers van Wageningen UR is de afgelopen eeuw in Nederland veel biodiversiteit verdwenen. In natuurgebieden zou het verlies inmiddels gemiddeld genomen zijn gestopt. Alleen in het agrarisch gebied gaat het nog steeds slechter met het merendeel van de populaties van soorten. De ambitie voor een structurele verandering van de landbouw zoals het kabinet die beoogt, is nog nauwelijks vertaald in concrete beleidsmaatregelen. Het beleid voor kringlooplandbouw en voor natuur en stikstof is vooral gericht op inpasbaarheid in de gangbare bedrijfsvoering. Hierdoor draagt het volgens PBL en WUR "vooralsnog nauwelijks bij aan de beoogde transitie in de landbouw".

Voor boeren is de diversiteit in de verwoording van beleidsgeluiden en kritiek daarop verwarrend. Toch komen ze allemaal op hetzelfde neer: er is slechts ruimte voor boerenkrimp.
Update: extern salderen met veehouderijen
  • Deel
Druk af