Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft gisterenavond besloten tot een bouwstop met onmiddellijke ingang voor alle veehouderijen, inclusief geitenhouderijen. De bouwstop geldt tot februari 2014, wanneer nieuwe, strengere, regelgeving van kracht wordt. Tot die tijd mogen gemeenten alleen nog vergunningen afgeven als veehouderijen "aantoonbaar bovenwettelijk presteren wat de volksgezondheid betreft, bijvoorbeeld op het gebied van geurhinder, fijnstofconcentraties, dierenwelzijn en omgeving zoals landschappelijke inpassing of dialoog met omwonenden", schrijft Boerderij.

Gedeputeerde Staten presenteerden het voorstel in de vorm van een voorbereidingsbesluit gisterenavond in de vergadering van de Provinciale Staten. Het voorstel stond niet geagendeerd, en gaat vandaag in.
Dit artikel afdrukken