Indien al ruim vóór 2030 gestopt wordt met het toekennen van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor warmtenetten, is het naar de huidige inzichten niet aannemelijk dat alternatieve warmtebronnen – zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie – snel genoeg kunnen worden opgeschaald om de wegvallende biogrondstoffen te compenseren. De verduurzamingsambitie voor warmtenetten uit het Klimaatakkoord moet dan vermoedelijk worden losgelaten. Tevens kan de keuze om houtige biogrondstoffen snel uit te faseren als warmtebron negatief doorwerken op de verduurzamingsstrategie voor de gebouwde omgeving voor de lange termijn.

Dit concludeert het PBL in het Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het advies is geschreven op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de ambitie heeft om op termijn de inzet van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte af te bouwen. Daarbij is, mede op verzoek van de Tweede Kamer, door het Ministerie advies gevraagd over een eindjaar voor het toekennen van nieuwe subsidies.

Critici reageren teleurgesteld, schrijft Trouw. Omdat echter de belangrijkste component van de 'duurzame' energiemix voor Nederland bestaat uit biomassa (60%) heeft Nederland geen andere keuze als ons land zich wil houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat neemt niet weg dat de stook van biomassa geen duurzame strategie is omdat het energetisch rendement per vierkante meter het laagst is van alle energie vormen, terwijl de impact op het milieu het hoogst is. Zoals we op 19 november 2019 al schreven: Ecologische vraagstukken kabinet stapelen zich op: CO2-crisis stapelt zich op stikstofvraagstuk. Het kabinet dat dit komend voorjaar wordt gekozen, zal moeten bepalen of het voor 'Parijs' of voor de logica van energetische rendementen kiest. De vermaarde Tjechisch-Canadese onderzoeker en rekenmeester Vaclav Smil drukt energetisch rendement uit in eenheden per vierkante meter om fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen), energie uit biomassa, waterkracht en kern-, zonne- en windenergie onderling in hun rendement te kunnen vergelijken. In het PBL-rapport wordt deze vergelijkingsstandaard nergens gebruikt.
Trouw - Advies: ga door met grootschalige houtstook voor energieproductie
Reageer
  • Deel
Druk af