De provincie Overijssel legde vorige week aan 3 melkveehouders een 'last onder dwangsom' op. Dat was juridisch onvermijdelijk, omdat de provincie gedwongen is te gaan handhaven na een aantal door de rechter toegewezen handhavingsverzoeken door milieuorganisatie MOB. Het gaat om de zogeheten PAS-melders, boeren die sinds de Raad van State-uitspraak in 2019 'illegaal' boeren omdat zij geen natuurvergunning hebben. De 3 melkveehouders zijn de eersten van een groep van ongeveer 50 Overijsselse PAS-melders.

Het besluit roept bittere reacties op. Bitter bij de betreffende boeren, die zeggen altijd alles volgens de regels gedaan te hebben. "Milieuorganisatie MOB heeft ons bedrijf gebruikt in een rechtszaak, de provincie zegt dat ze moeten handhaven na de uitspraak van de rechter. Ze zien juridisch geen mogelijkheden meer voor legaliseren. Wij zijn de dupe zijn van het zooitje dat de overheid er van heeft gemaakt."

Bitter bij jonge boeren-organisatie NAJK, die in persbericht MOB oproept te stoppen met de handhavingsverzoeken "over de rug van boeren die te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld". NAJK zegt ronduit dat het stikstofbeleid slecht in elkaar zit en dat de overheid "die op dat punt gefaald heeft" nu moet gaan staan voor de PAS-melders. "Zij moeten zich beschermd voelen in onze rechtsstaat!".

En bitter bij de provincie Overijssel, die keer op keer gefrustreerd heeft moeten constateren dat het niet lukt tot oplossingen te komen.

De provincie bevindt zich noodgedwongen in de rol van uitvoerende 'beul' die de als het ware veroordeelde gijzelaars van de slechte stikstofwetgeving moet executeren. Daarom richt de provinciale overheid zich direct tot stikstofminister Christianne van der Wal. Binnen de bestaande wettelijke kaders en met de bestaande instrumenten ervaart de provincie onrecht en komen de bestuurders in gewetensnood.

De provincie schrijft:
Als provincie spannen we ons maximaal in om tot een oplossing te komen, maar we lopen tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Wij hebben daarom dringend uw hulp nodig.

Voor de acute knelgevallen vragen wij u nog meer snelheid te maken met een financiële regeling voor het compenseren van PAS-melders die in een handhavingstraject zijn beland. Met die compensatie kunnen zij
zelf stappen zetten zoals het aanpassen van de bedrijfsvoering of het aankopen van stikstofruimte. Voor een structurele oplossing moeten we PAS-melders legaliseren om zo handhaving te kunnen afwijzen. Onze pogingen daartoe lopen op niets uit. Wij vragen u om een regeling waarmee spoedig stikstofruimte wordt verworven en een pakket onontkoombare bronmaatregelen waarmee deze ruimte ook daadwerkelijk kan worden gebruikt om PAS-melders te legaliseren.

De inzet van dwingende instrumenten is daarbij volgens ons onvermijdelijk om twee redenen. Allereerst verloopt het verwerven van stikstofruimte moeizaam, onder meer door het verbod op staatssteun. Daarnaast is het legaliseren van PAS-meldingen nu niet mogelijk omdat, bij gebrek aan andere maatregelen om de natuurdoelen te halen, vrijgekomen stikstofruimte eerst ten goede moet komen aan de natuur.


Om tot een oplossing te komen, nodigt de provincie de minister - die de urgentie van deze acute problematiek onderkent - uit om "samen met ons in gesprek te gaan met de ondernemers die dit treft." Zo hoopt de provincie Overijssel tot een oplossing te komen voor de problematiek van alle PAS-melders, te beginnen met de bedrijven waar nu handhavend is opgetreden. Die krijgen een 'begunstigingstermijn' van 4 tot 6 maanden om de overtreding te beëindigen. Pas daarna moeten ze de dwangsommen daadwerkelijk betalen. Tenzij....
Dit artikel afdrukken