Een gelegenheidsdenktank bestaande uit onder meer stikstofexport en ecoloog Jan-Willem Erisman (Universiteit van Leiden, Centrum voor Milieuwetenschappen), landbouweconoom en Rli-lid Krijn Poppe, oud-landbouwminister Cees Veerman (CDA), oud-boerenvoorman Hans Huijbers (ZLTO) en landschapsarchitect Berno Strootman presenteren de Haagse politiek het plan 'Naar een ontspannen Nederland'. Het plan komt op 1 juli naar buiten, maar werd gisteren al gelekt door de FDF.

Kort geschetst, wil het plan een woon-landschapspark met een lage agrarische ammoniak-uitstoot in het veenweidegebied creëren tussen de grote Zuid-Hollandse steden en Utrecht en het gebied tussen Amersfoort, Nijkerk en Arnhem boven Rijn en Waal (de Gelderse Vallei). In Zuid-Holland wordt de waterstand verhoogd om de bodem niet verder te laten verzakken, in de Gelderse Vallei worden boeren voor dagelijkse voedselproductie uitgekocht en kan uitsluitend nog kleinschalig voor niche-markten worden geboerd. Het boerenbedrijf in beide gebieden dient voornamelijk ecologische en landschapsdoelen. Boeren moeten daarvoor als maatschappelijke dienst beloond worden om rendabel te kunnen opereren.

Met deze ingrijpende planologische keuze ontstaat weer ruimte om te bouwen in Nederland. Als gevolg van de nog altijd onopgeloste stikstofcrisis zit het bouwdossier muurvast terwijl de Nederlandse politiek van links tot rechts zijn zinnen heeft gezet op de bouw van 1 miljoen extra woningen in de komende tien jaar. Die bouw moet plaatsvinden waar Nederland ook zijn natuur- en andere ecologische doelstellingen gecombineerd zou moeten realiseren.

In De Telegraaf komen vanmorgen Erisman en Veerman aan het woord. Zij lichten toe dat het plan integraal is en zowel stikstof, CO2 (verdroging van veenweide stoot een aanmerkelijke hoeveelheid klimaatgassen uit) als waterkwaliteit aanpakt. Ze benadrukken dat er wel geboerd kan blijven worden in de as die door het midden van ons land loopt. Daar willen ze een ecologisch woon-natuurpark vestigen met daartussen natuurinclusief werkende gemeenschapsboeren. Die het zullen moeten hebben van directe vormen van verkoop om een rendabele vorm van bedrijfsvoering te kunnen realiseren.

De politiek ontspant en kan gemakkelijker tot de vorming van een nieuw kabinet komen. Onder boeren stijgt de spanning vermoedelijk
Spanning op kosten boerenbedrijf elders in Nederland
De implicaties van het plan - dat zich opstelt naast of tegenover het stiktstofplan van LTO en de werkgevers van VNO-NVW en Bouwend Nederland (ter waarde van €15 miljard) - lijken te zijn dat in het zuiden en noorden van het land intensiever geboerd kan worden. Het gevolg daarvan is dat de grondprijzen voor boeren daar verder stijgen met navenant gevolgen voor hun internationaal gezien ook nu al hoge productiekosten. Dat compliceert niet alleen hun positie op de mondiale markt, maar ook die op de interne EU-markt. Het plan heeft daarom vermoedelijk ook gevolgen voor boeren buiten de strook die door het midden van het land wordt gecreëerd.

Onder boeren stijgt de spanning vermoedelijk, maar de rest van Nederland kan met dit plan inderdaad weer bouwen, rijden en mogelijk zelfs vliegen. De politiek ontspant en kan gemakkelijker tot de vorming van een nieuw kabinet komen.

Nieuw soort Central Park als eigentijds Open Lucht Museum
Burgers kunnen net buiten de grote steden gaan wonen in een nieuw Nederlands experiment in de openbare ruimte die we in ons land al eeuwen steeds opnieuw inrichten: de tuin-natuur-stad als een soort bebouwd Central Park met echte natuur en 'echte boeren' uit het begin van de vorige eeuw tussen Rotterdam-Den Haag met Utrecht in het midden en Arnhem in het oosten. Toeristisch sluit het prachtig aan bij het Open Lucht Museum dat in Arnhem is gevestigd. Gegeven de geldende romantiek van het natuurlijke leven, is niet ondenkbaar dat de waarde van de huizen in het gebied snel op zal kruipen naar de waarde van woningen in de stad.


Het Whatsapp-bericht dat de FDF gistermiddag naar buiten bracht:

Groene Hart en Veluwe worden opgeofferd voor de rest van Nederland

[24-6 14:09]Is plan van Erisman , willem
Lageweg Kees veerman en Hans Huibers
Allen en overy doet stukje juridische begeleiding

[24-6 14:09] Krijn Poppe is schrijver van het Stikstofverhaal
Het is agendapunt bij kabinetsformatie.
Klimaat, stikstof en bodemdaling en bossenstrategie en woningbouw in het westen aan elkaar koppelen.
Betrokken personen in eerdere app.
Agractie is er geen voorstander van lto ook niet echt maar de ruggengratenleverancier heeft zijn voorraad nog in container in Suesz Kanaal.
Betrokken ambtenaren Jan Kees Goet , Osinga en van Dongen. Bewindspersonen Rutte , Schouten en hoor ook naam bouwenNL Maxime
[24-6 14:09] op lange termijn
planologisch:
- overheid moet kaart maken/in brengen hoeveel emissie in een gebied in 2025, 2030, 2035 toegestaan wordt en aan welke andere doelen voldaan moet worden.
- kaart met emissieplafonds per gebied ook bij uitrijden van mest door akkerbouwers; afrekenbare stoffenbalans nodig. NH3 rechten 1:1 afleiden uit fosfaat en dierrechten en vervolgens corrigeren adhv mestadmin voor afvoer (aanvoer bij akkerbouwers) van mest. Ook hen NH3 rechten geven en plaatsgebonden maken.

Dus omgevingsvergunning aanpassen of verhandelbare rechten gebruiken. Maar wie betaalt de lagere normen voor de boer?
Verhandelbare emissierechten afsplitsen in fosfaat- respect. dierrechten. Deze rechten beprijzen de schaarse milieuruimte en zijn prikkel voor innovatie. Verhandelbare rechten zorgen er dus voor dat bedrijven die vooral via efficiënte productie van voedsel hun inkomen behalen en daarbij willen groeien door schaalvoordelen en kostprijsverlaging, ook een betaling genereren aan bedrijven die kiezen voor extensivering en meer maatschappelijke diensten zoals biodiversiteit of verminderde CO2-uitstoot. Desgewenst kan de overheid dit mechanisme nog versterken door het nadeel dat meer extensieve bedrijven in de grondmarkt en de markt van fosfaat/dierrechten momenteel ondervinden (nl. dat ze niet op kunnen bieden tegen meer vervuilende bedrijven), te corrigeren. Zo kan bij aankopende intensieve of minder-duurzame bedrijven (bv. als zodanig geclassificeerd met de KPI systematiek van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel) een veel hoger afromingspercentage worden gehanteerd dan bij duurzame bedrijven of bedrijven die via een aankoop een betekenisvolle verduurzamingsstap realiseren.
- Productieruimte met verhandelbare fosfaat/dierrechten te begrenzen en begrenzing via NH3 en CO2.
- langjarige eco-systeemdienst contracten
- Bij het herstructureren van de sector met verhandelbare rechten moet integraal op aanvullende eisen worden gestuurd zodat ook biodiversiteit, lucht, landschap en water een rol wordt toebedeeld in de gewenste bedrijfstypen. De KPI systematiek van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan hierbij een goede rol spelen. Daartoe worden indicatoren op betrokken thema’s gedefinieerd, een proces dat in kader van GLB-herziening al uitgetest wordt. Elk bedrijf krijgt dan een digitaal dashboard (op basis van de digitale facturen zoals in MINAS met robotic accounting en koppeling aan financiële administratie controleerbaar gemaakt aangevuld met satellietdata) en daarmee een score op een aantal KPI. Bedrijfscertificering kan daarop plaatsvinden en bedrijven kunnen worden geclassificeerd in 5 groepen: rood/oranje/geel/lichtgroen/donkergroen. Afromingspercentages in de emissiehandel kunnen worden gedifferentieerd naar de kleur van de aankopende partij (voor of na aankoop) en wellicht kunnen rode bedrijven worden uitgesloten van aankoop
.

Een andere reactie vanuit boerenkringen luidt:Boerengroep Agractie (in 2019 de initiatiefnemer van het boerenprotest op het Malieveld) reageert in een persbericht:

Beschamende dwaasheid
"Het mes moet in de veehouderij' in de Gelderse Vallei en het Groene Hart zo koppen verschillende kranten vanochtend bij monde van ‘stikstofprofessor’ Erisman en andere betweters! Waarom???

Om stukjes gecreërde wensnatuur in stand te houden die op basis van modellen en ongeverifieerde ‘Kritische Depositie Waarden’ in slechte staat zou verkeren!
Deze invloedrijke club die al gesproken heeft met minister Schouten, premier Rutte, de formateur en anderen wil de Gelderse Vallei en het Groene Hart leegvegen en vullen met een grote Vinexwijk, zonnevelden op landbouwgrond, bomen en een enkele ultra-extensieve bomenknuffelboer!

Geen Vinexwijk in de Gelderse Vallei!
Beseft Nederland nog dat het hier gaat om de productie van voedsel?
Beseft Nederland nog dat het hier gaat om duizenden boerengezinnen, verweven in de gebieden en de historie?

We hebben eerder in de geschiedenis gezien waar stelselmatig kleineren en onderdrukken van een minderheid toe kan leiden, en de overeenkomsten zijn significant; onderdrukking op democratische wijze van een kleine minderheid die zich nauwelijks kan verweren!

Waarom? Omdat we dag in dag uit druk zijn met zorgen voor vreten voor jullie in de Randstad en de landen om ons heen terwijl jullie je alleen druk hoeven te maken hoeveel en hoever je deze zomer op reis zult gaan! En welke producten je het goedkoopst kunt scoren uit de overvloed in de supers.

Stelselmatige onderdrukking
Afgelopen weken verschenen opnieuw desastreuze rechterlijke uitspraken die de boer nóg verder onderdrukken. HIER gaat vér niet vér genoeg, en HIER deed een rechter uitspraak om normale teelten onmogelijk te maken. Beseffen we nog dat in Nederland uitstekend voedsel geteelt wordt omdat wij een vruchtbaar land en klimaat hebben? Help het niet naar de klote!

Beseffen rechters, Kamerleden en beleidsmakers nog dat gewasbeschermingsmiddelen een zeer uitgebreide toelatingsprocedure hebben doorlopen vóór ze worden toegelaten, juist om te voorkómen dat ze ergens schadelijk voor zijn?
In de landen om ons heen en verder weg is men verbijsterd over zoveel dwaasheid om zoveel veel met zorg gemaakte vruchtbare grond en voedselproductie naar de knoppen te helpen voor stukjes wensnatuur!

Tijd voor actie??!!
We begrijpen van harte dat boeren deze lawine aan onrecht méér dan zat zijn! We hebben met veel boeren en andere partijen gesproken of we in actie moeten komen en hoe. Wij zijn er klaar voor om samen te gaan en te laten zien dat we dit niet pikken! Laat ons weten of jij in actie wilt komen, en waar, op actie@agractie.nl Agractie is bereid tot actie! Jullie ook?
Bestuur Agractie Nederland

Dit artikel afdrukken