De NVWA gaat strenger toezien op het juist toepassen en handhaven van de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Uit een steekproef bij 300 akkerbouwers en 100 siertelers bleek dat 10 respectievelijk 12% de regels onvoldoende kent of onjuist hanteert.

Akkerbouwers
De autoriteit stelde bij 10% van de onderzochte akkerbouwbedrijven vast dat er iets niet in orde was (zie infographic). Dat liep uiteen van de administratie niet op orde hebben (bij 4%) tot tot verwijtbaar handelen door verboden middelen te gebruiken (6%). Dat leverde de bedrijven een boete op. Bij 125 van de bedrijven uit de steekproef werden ook grond- en gewasmonsters genomen. In 69 monsters werden middelen aangetroffen die in Nederland of de betreffende teelt niet zijn toegelaten. Veelal was dat het gevolg van slordigheid of onwetendheid. Bij 8 monsters was verwijtbaar handelen in het geding.

Siertelers
Bij de 100 siertelers uit de steekproef werd bij 12% van de telers verwijtbaar handelen aangetoond (zie infographic). Het ging daarbij vooral om het gebruik van verboden middelen en onzorgvuldig gebruik van wel toegestane middelen.
Opvallend was dat bij gerichte vervolginspecties in 2013-2014 bij verschillende geselecteerde groepen siertelers uiteenlopende nalevingspercentages vastgesteld werden. Perkgoedtelers bleken de wet het best na te leven, met 81% naleving. Bij de onderzochte orchideeëntelers lag dat op gemiddeld 41%. De NVWA stelt dat siertelers het toegestane middelenpakket vaak onvoldoende vinden.

LTO: 'ruimte voor verbetering'
Het hoge percentage naleving bij de akkerbouwers (90%) stemt tot tevredenheid, zowel bij de NVWA als bij LTO. Joris Baecke, portefeuille Plantgezondheid bij LTO, stelt in Boerderij: "Er is echter ruimte voor verbetering. LTO-Nederland presenteerde in november vorig jaar het actieplan 'Schoner, Groener, Beter', dat er op is gericht om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder te beperken. Soms is het lastig de regels na te leven, bijvoorbeeld als het etiket en het gebruiksvoorschrift tegenstrijdige informatie geven."

Op grond van de resultaten gaat de NVWA dit jaar extra inspecties uitvoeren en overtreders strenger aanpakken.

Fotocredits: sierteeltkas, Wikimedia
Dit artikel afdrukken