Waren eerdere video's van L214 nog met verborgen camera's en buiten medeweten van de slachthuismedewerkers opgenomen, dit keer is het een slachthuismedewerker zelf die opnamen heeft gemaakt. Het gaat om een slachtpraktijk die zich alle dagen voordoet maar die bij het grote publiek grotendeels onbekend is: het slachten van drachtige koeien en weggooien van de ongeboren kalveren.

Grootste gemeentelijke slachthuis van Frankrijk
De beelden zijn gemaakt in Limoges, in het grootste gemeentelijke slachthuis van Frankrijk. Iedere week worden er 1.000 runderen en 1.500 schapen en geiten geslacht. Op de beelden zijn beelden te zien van de ingewanden die uit de net gedode koeien komen, waaronder de baarmoeders. Zeker 50 keer per week blijkt de koe zwanger en wordt er uit de uterus een kalf tevoorschijn gehaald. Soms nog een kleine foetus, soms een vrijwel voldragen kalf. Alle kalveren verdwijnen in de afvalton en worden verbrand of voor biogas dan wel organische mest aangewend.In Frankrijk, en Europa, is het toegestaan zwangere koeien te vervoeren en te slachten, al zijn er landen die er naar streven de praktijk aan banden te leggen of te verbieden, schrijft Le Monde.

Petitie
L214 lanceert een petitie om de Franse regering te vragen een wetsvoorstel aan te nemen dat het slachten van koeien in de laatste drie maanden van hun dracht (9 maanden en 2 weken) verbiedt. Onder de Franse wet is het slachten van drachtige koeien wettelijk toegestaan, zegt Rémy Viroulaud, loco-burgemeester van Limoges. Er is een Europese afspraak (uit 2004) die het transport van drachtige koeien die 90% van hun draagtijd volbracht hebben, verbiedt. De internationale dierengezondheidsorganisatie OIE hanteert dezelfde maatstaf, niet alleen voor het transport maar ook voor het slachten. Maar dit is een aanbeveling, geen voorschrift.

Waarom gaat een drachtige koe naar de slacht
In de praktijk blijkt het moeilijk te achterhalen hoeveel koeien drachtig geslacht worden. In Frankrijk is het onbekend. De EFSA heeft op grond van studies in Duitsland, Italië, België en Luxemburg vastgesteld dat 10 à 15% van de ter slacht aangeboden koeien drachtig is, vaak hoogdrachtig. Veehouders die drachtige koeien aanbrengen, zeggen ofwel niet te weten dat de koe drachtig is, of dat deze uierontsteking of vruchtbaarheidsproblemen heeft. Maar het komt ook voor dat een drachtige koe wordt verkocht om een hogere opbrengst te krijgen: ze is immers zwaarder.
In een slechts zeer beperkt aantal gevallen kan, in gespecialiseerde slachthuizen, kalfsserum worden gewonnen uit de vrucht, een grondstof voor medische en andere farmaceutische toepassingen.

Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Denemarken, Nederland en Zweden, heeft bij de EFSA in augustus 2015 gevraagd om een wetenschappelijk advies. Dit wordt binnenkort verwacht. Vier van de Duitse Bundesländer hebben inmiddels een verbod op de slacht van hoogdrachtige koeien ingevoerd.
Dit artikel afdrukken