Excellentie,

Op 5 juli zond U een schrijven naar de Tweede Kamer, als reactie op de brief van het Mesdagfonds van 15 juni 2018 over verloren gewaande ammoniakdata van Wageningen UR. In uw brief (kenmerk DGAN-ANK / 18143674) geeft u een onjuiste voorstelling van zaken.

Het Mesdagfonds drong er bij de vaste Kamercommissie voor Landbouw op aan Wageningen UR te sommeren de ammoniakmeetdata per direct beschikbaar te stellen. Op een bijeenkomst georganiseerd door het Rathenau Instituut op 8 juni 2018 was namelijk bekend geworden dat de ammoniakmeetdata niet verloren waren gegaan, zoals Wageningen UR tot dan toe had gecommuniceerd, maar nog grotendeels aanwezig waren. De data waren alleen (nog) niet beschikbaar.

In uw schrijven schetst u een onjuist beeld van de Rathenau-bijeenkomst van 8 juni. Bij deze bijeenkomst waren ondergetekenden, Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers, aanwezig. U stelt dat in deze bijeenkomst het beeld is ontstaan dat de onderliggende ruwe data van de gepubliceerde onderzoeken in de periode 1997 t/m 2010 wel beschikbaar zouden zijn. En dat Wageningen UR als reactie daarop heeft aangegeven dat dit beeld op een misverstand berust; Wageningen UR beschikt alleen over opgewerkte data uit die periode en niet over de gevraagde ruwe data.

Bovenstaande weergave is een verdraaiing van de feiten. Tijdens de Rathenau-bijeenkomst bleek dat de ammoniakmeetdata als basis waren gebruikt voor een recente grafiek, waarop al snel helder werd dat de ammoniakmeetdata van vóór 2011 helemaal niet verloren waren gegaan. Dit vonden wij uiterst curieus, aangezien Wageningen UR ons kenbaar heeft gemaakt dat precies deze data niet meer beschikbaar waren.

Hieronder enkele alinea’s uit mails die wij ontvingen van Wageningen UR (wij ontvingen meer berichten van deze strekking).

(Uit het schrijven van 14 januari 2016 van Wageningen UR aan J.C. Hanekamp)

“Geachte heer Hanekamp, beste Jaap,
Naar aanleiding van uw verzoek om data beschikbaar te stellen kan ik u meedelen dat door Wageningen UR besloten is om u alle ammoniakmeetdata uit de periode 2011 t/m heden te verstrekken. Zoals u weet en ik eerder in ons persoonlijk gesprek heb aangegeven, hebben wij alleen de beschikking over de data van de laatste vijf jaar: eerdere metingen zijn dus niet meer beschikbaar.
Het gaat bij deze verstrekking (deels) om nog niet wetenschappelijk gepubliceerde data…….

(Uit het schrijven van 9 september 2015 van Wageningen UR aan J.C. Hanekamp)
“Geachte heer Hanekamp, beste Jaap,

Naar aanleiding van de e-mail die ik gisteren van u heb ontvangen, moet ik u helaas meedelen dat de data die destijds door Wageningen UR zijn verzameld, niet meer voorhanden zijn. Dit is eerder ook aangegeven in de brief van d.d. 24 juli 2015: alleen de data van de afgelopen vijf jaar zijn nog beschikbaar. Wel zijn een groot aantal meetdata uit de door u gewenste periode (begin jaren ’90) direct opgenomen in meetrapporten en wetenschappelijke artikelen, die u kunt vinden in onze Wageningen UR bibliotheek. Een aantal van deze rapporten stuur ik u hierbij ter informatie toe (zie bijgaande PDF-bestanden)……..


Merk op dat er gesproken wordt over meetdata, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen ‘ruwe meetdata’ en ‘opgewerkte meetdata’. Pas ná de Rathenau-bijeenkomst op 8 juni werd bekend dat Wageningen UR beschikt over ‘opgewerkte meetdata’ en dat deze datasoort er nog wel is. Dit in tegenstelling tot de ‘ruwe data’, die volgens U door ons is opgevraagd. Nee, minister Schouten, ons is sinds 2015 mondeling en schriftelijk medegedeeld dat ‘de meetdata’ niet meer beschikbaar zijn. Er is dus geen sprake van een misverstand, zoals u stelt, maar van geknoei met definities van de term ‘meetdata’. Immers, de eerder verkregen Wageningen UR-data (periode 2011 - 2015) die aan de orde zijn gesteld in het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ van Hanekamp cs., zijn van exact hetzelfde format als de nu verkregen data (periode 1997 – 2016).

Hoogachtend,

Dr. Jaap C. Hanekamp,
Associate professor UCR Middelburg
Adjunct professor at the Department of Public Health, Environmental Health Science, University of
Massachusetts, Amherst, MA, USA

Ing. Geesje R. Rotgers,
Onderzoeksjournalist AgriMedia Wageningen
Dit artikel afdrukken