Milieudefensie wil dat de overheid grote vervuilers dwingt om hun uitstoot te verminderen. Volgens de NGO veroorzaken de multinationals FrieslandCampina, Vion en VanDrie Group meer CO2-uitstoot dan uit de uitlaat van het totale Nederlandse wegverkeer komt.

Milieudefensie rekent voor dat de genoemde bedrijven in 2019 samen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 34,4 miljoen ton aan broeikasgassen. De totale directe jaarlijkse uitstoot aan verbrande benzine en diesel van al het wegverkeer in Nederland is 29,6 miljoen ton broeikasgassen. Uit ander door Milieudefensie betaald onderzoek zou blijken dat de drie zuivel- en vleesbedrijven geen effectieve plannen hebben om hun uitstoot flink te verminderen.

De vergelijking tussen wegverkeer en de productie van dierlijke eiwitten is niet helemaal eerlijk. Voor het vlees en de zuivel is de uitstoot van de gehele keten meegenomen. Voor het wegverkeer is de uitstoot die het maken van (vracht)auto's kost niet meegenomen. Evenmin is de uitstoot meegenomen die gepaard gaat met het maken en onderhoud van de infrastructuur (zoals wegen, garages, sloop) die nodig is om auto te kunnen rijden en de klimaateffecten van wegen door de reflectie van warmte.

Wereldwijd is het totale voedselsysteem (plantaardig en dierlijk) naar schatting verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van klimaatgassen. De uitstoot van transport, berekend op basis van alleen de uitstoot van operationele energiekosten, is goed voor 24%. Als de de maak- en infrastructuurkosten daarbij worden opgeteld, is transport volgens de vergelijkingswijze van Milieudefensie wereldwijd een grotere emissiebron dan voedsel, onze eerste levensbehoefte.

Voor het klimaateffect maakt de plek waar de uitstoot wordt gerealiseerd geen verschil omdat het klimaateffect van CO2-uitstoot overal ter wereld hetzelfde is. Daarom moeten de berekeningen van Milieudefensie als beeldvormend, maar weinig informatief worden getypeerd. Om te bepalen of de genoemde bedrijven hun uitstoot moeten temperen, zou de NGO hun uitstoot moeten vergelijken met soortgelijke bedrijven elders in de wereld. Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse bedrijven dan juist gunstig scoren. Dat neemt niet weg dat de vraag gesteld moet worden welke grote uitstoters weinig toegevoegde waarde voor Nederland hebben en - op basis van internationale klimaatverplichtingen - op rationele economische gronden het beste kunnen worden uitgefaseerd.

Nederland stootte in het pre-Covid jaar 2019 182,5 megaton CO2-equivalenten uit. Zo berekend zou het aandeel van de drie grote dierlijke Nederlandse producenten in de totale uitstoot 18,8% bedragen. Ter vergelijking: Hoogovens heeft een aandeel van 7% in de totale uitstoot, de Nederlandse luchtvaartsector (wereldwijd, alleen verbranding) 7,1%, elektriciteitsopwekking 23%, industrie en energie tezamen 52,6%.
Dit artikel afdrukken