Nederland ging in 2018 iets zuiniger met energie om dan in 2017. Het energieverbruik daalde met 50 petajoule tot 3.100 petajoule in 2018. Er werd vooral minder steenkool verbruikt, 40 petajoule minder dan in 2017. Het verbruik van andere energiedragers bleef ongeveer gelijk. Vorig jaar werd voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd als gevolg van het aandraaien van de Groninger gaskraan.

In 2016 en 2017 ging de teruglopende productie van elektriciteit uit steenkool gepaard met meer binnenlandse elektriciteitsproductie uit andere energiebronnen, vooral uit aardgas.

Ruim 40% van het energieverbruik wordt gedekt door aardgas; aardolie dekt een kleine 40%. De bijdrage van steenkool daalde in 2018 naar 11%. Gezamenlijk waren de drie fossiele bronnen vorig jaar goed voor 90% van het energieverbruik, 2% minder dan in 2017.

Het gebruik van energie uit 'overige bronnen' - hernieuwbare energie (waaronder de overheid naast wind en zon ook hout rekent), kernenergie, afval (waaronder de overheid menselijke mest rekent) en de netto invoer van elektriciteit - steeg met 10%. De netto import van stroom steeg van 3% van het elektriciteitsverbruik naar 7% , in totaal 29 petajoule. Er werd vorig jaar in ons land voor 435 petajoule aan elektriciteit verbruikt. Dat schrijft het CBS vandaag.

Wat dit allemaal betekent?

Bokkensprongen
Stroom die opgewekt wordt in het buitenland met kolen en kernenergie laat de Nederlandse energiemix er boekhoudkundig wat minder fossiel en dus duurzamer uitzien. Nederland exporteert de milieunadelen van energieopwekking naar het buitenland. Tevens kiest ons land voor houtstook ter vervanging van kolenstook. Dat is milieukundig onverstandig, maar geldt boekhoudkundig als hernieuwbare en dus duurzame energie.

Die rare bokkensprongen haalt Nederland uit omdat ons land niet aan EU-afspraken over de verduurzaming van de Nederlandse energiemix voldoet en op deze manier minder achterblijft. Nederland slaagt er niet in om het met de EU afgesproken doel van 14% duurzame energie in 2020 te halen. De Nederlandse overheid zal daarom aanvullende maatregelen moeten nemen, liet onlangs Miguel Arias Cañete, de EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie weten.

Het percentage duurzaam opgewekte energie zal komend jaar naar verwachting 12,2% bedragen; het doel ligt op 14%. Elf van de 28 EU-lidstaten hebben hun doelen al gehaald. Tien lidstaten liggen op schema om het doel binnen een jaar te halen. Zeven landen, waaronder Nederland, blijven achter.
Dit artikel afdrukken