In het voorwoord bij de Nationale Bijenstrategie, Bed & Breakfast for Bees schrijft minister Carola Schouten:
Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland én zij hebben een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw.
Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij.

Deze nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd. In 2017 is in Nederland breed onderkend dat meer insecten in de gevarenzone verkeren. Daarom hebben wetenschappers en maatschappelijke organisaties stappen gezet voor een Deltaplan Biodiversiteitsherstel groene ruimte van Nederland. Verbinding tussen de bijenstrategie en dit deltaplan is van groot belang.

Wilde bijen hebben twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voedselaanbod, zeg maar bed and breakfast for bees
Met deze nieuwe strategie willen wij tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod, zeg maar: bed & breakfast for bees. In de vele initiatieven waaraan wordt gewerkt en in deze strategie zijn drie kernthema’s vastgesteld, namelijk 1) het bevorderen van de biodiversiteit, 2) het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en 3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Om tot aantoonbare resultaten te komen hebben we in de strategie meetbare doelstellingen opgenomen met 2023 en 2030 als ijkjaren. Jaarlijks zullen alle partijen de voortgang van hun initiatieven met elkaar bespreken, zodat doelen ook werkelijk worden behaald.


In de Nationale Bijenstrategie beschrijft waarom de strategie nodig is, wat het doel is en hoe het plan gaat worden uitgevoerd. De officiële afspraken tussen de 43 partners zijn vastgelegd in de volledige tekst van de strategie. Ook is een een lijst opgenomen van alle, ruim 70, initiatieven die de ondertekenaars op zich nemen.

Bij die initiatieven horen bijvoorbeeld het inzaaien van bloemenstroken door bestrijdingsmiddelenfabrikant Syngenta, een nieuw keurmerk van de Vlinderstichting voor goed maaibeheer van bermen en groenstroken en de wedstrijd van Natuur & Milieu voor de meest bijenrijke gemeente van Nederland, aldus Boerderij. Uniek is dat 'iedereen' er achter staat: "natuurbeschermingsorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid slaan de handen ineen om de massale terugloop van bijensoorten een halt toe te roepen," schrijft De Telegraaf. Namens alle ondertekenaar besluiten Carola Schouten (LNV), Marc Calon (LTO) en Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) dat "wij ons sterk zullen maken voor de daadwerkelijke uitvoering van de strategie opdat haar doel bereikt wordt. Dat is onze plicht als wij onze verantwoordelijkheid voor behoud van flora en fauna willen waarmaken."

Dat klinkt allemaal mooi. Wie de strategie goed leest, komt veel woorden en plannen tegen. Hoe de voortgang daarvan lerend bewaakt wordt, hoe bijgestuurd wordt aan de hand van welke meet- of anderszins controleerbare doelen ten aanzien van de insectenstand en gezondheid van de bijenpopulaties is op hier en daar wat 'mijpalen' na onduidelijk.
Dit artikel afdrukken