Het verlies aan biodiversiteit baart Nederland zorgen, bleek uit de woensdag verschenen enquête van Natuurmonumenten. Steeds luider klinkt de roep dat de overheid de regie moet nemen om het verlies aan insecten, vogels en planten een halt toe te roepen. Verontruste burgers nemen zelf initiatieven omdat de overheid tot nu toe achterblijft.

Verbinding
Bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel was de politiek - bewust - niet betrokken, zegt Louise Vet, hoogleraar ecologie en voortrekker van het plan. Het Deltaplan moet in een 'beweging' uitmonden die economie en ecologie met elkaar verbindt. “Alle eerdere initiatieven zijn niet tot stand gekomen omdat er polarisatie was. Er werd niet met elkaar gesproken." Maar de overheid speelt wel een cruciale rol, want er moet wet- en regelgeving komen om het biodiversiteitsprobleem als maatschappij, samen, op te lossen.

"Ik snap de roep en de vraag aan de overheid om de regie te nemen”, zegt Carola Schouten. "Maar aan de andere kant is dit een vraagstuk dat je niet alleen maar bij een overheid kunt neerleggen." Ook Schouten wijst op de noodzaak van verbinding. Niet voor niets draagt haar landbouwvisie de titel 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden'. Economie en ecologie moeten met elkaar verbonden zijn. "Ben je als samenleving bereid meer voor je voedsel te betalen? Ben je ­bereid om de boeren die dat voedsel produceren in staat te stellen dat meer in balans met de natuur te doen? Het raakt alle schakels in de keten. En uiteindelijk de consument zelf," aldus de minister in Trouw.

Onderzoek
Schouten stelt de komende 5 jaar €500.000 per jaar beschikbaar voor onderzoek naar de afname van soorten planten en dieren in het agrarisch gebied. De (weinige) wetenschappelijke studies, waaruit een alarmerende afname van de insectenstand blijkt, vonden plaats in natuurgebieden, niet in landbouwgebieden.

Ook wil Schouten, vooruitlopend op het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met de provincies in overleg om boeren financieel te kunnen helpen bij het herstel en behoud van biodiversiteitsbevorderend landschap.

Dit artikel afdrukken