De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd om hierover in overleg te treden met de landbouworganisaties. De minister heeft dit toegezegd, maar daarbij tevens aangekondigd dat de maatregel in ieder geval per 1 september 2020 ingaat tenzij er overeenstemming wordt bereikt over een andere maatregel die dezelfde stikstofreductie oplevert. Overleg van het Ministerie van LNV met de landbouworganisaties is nog niet tot stand gekomen en onlangs door de landbouworganisaties opgeschort.

De landbouworganisaties en enkele landbouwvakbladen eisen eerst inzage in de onderbouwing op grond waarvan het Ministerie van LNV heeft besloten tot de maatregel van 3% eiwitreductie in het voer van melkkoeien. In publicaties van hun kant is denigrerend aangegeven dat de enige ambtenaar op het Ministerie met nog enige kennis van zaken op dit terrein deze onderbouwing waarschijnlijk op de achterkant van een sigarendoos heeft opgeschreven en daarna op vakantie is gegaan.

Het enige tot nu toe bekende officiële advies aan de minister van LNV luidt:
 • Minder eiwit in het voer
  Onderzoek laat zien, dat in de rantsoenen bij melkvee 5% reductie aan eiwit mogelijk is, zonder dat er risico ontstaat voor productie en gezondheid van de dieren. Een dergelijke reductie leidt tot een vermindering van stikstof in de urine van 6-8%, ofwel omgerekend, een besparing bij een sector-brede toepassing van 2,5 kton ammoniak. Deze maatregel kan snel worden ingevoerd, is vergeleken met andere maatregelen niet duur en kan al meteen in het eerste jaar effect sorteren.

 • Maar dit advies is in het rapport Uit de gecreëerde stikstofimpasse op 20 november 2019 aan de minister van LNV uitgebracht door alle landbouworganisaties gezamenlijk onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, tot voor kort het boegbeeld van de Topsector Agri & Food en oud-voorzitter van Wageningen UR.

  Het zou dus meer voor de hand liggen dat de minister van LNV aan de landbouworganisaties zou vragen om een onderbouwing van hun advies. Bovendien heeft de minister in haar maatregel geen 5% reductie opgenomen, maar heel veilig slechts 3%. De landbouworganisaties zouden dus heel tevreden moeten zijn.

  Het tegendeel is echter het geval en ze eisen nu van de minister de onderbouwing die zij volgens hun eigen advies zelf al lang kennen: "Onderzoek laat zien ...". Het kan dus prima.

  Wat moet die ene ambtenaar op het Ministerie van LNV dan nog meer aan de minister adviseren? De boodschap op de achterkant van de sigarendoos komt daarom ongetwijfeld kort maar krachtig neer op het advies: "Geef ze een sigaar uit eigen doos".
  Dit artikel afdrukken