Milieudefensie laat in een persbericht weten dat de rechtbank Noord-Nederland de inzet van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura2000-gebieden zonder vergunning van de Wet Natuurbescherming verbiedt.

De uitspraak betreft alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura2000-gebied. Voor lang bestaande teelten kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

De rechter oordeelt dat telers de genoemde vergunning moeten aanvragen voor drainage of het gebruiken van bestrijdingsmiddelen. Voorafgaand aan zulke bedrijfsactiviteiten moeten ze wetenschappelijk (laten) aantonen dat hun activiteiten geen aantasting veroorzaken van het zogenoemde Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied) of daar een bijdrage aan leveren. Zonder die zekerheid mag de overheid geen toestemming verlenen. De uitspraken heeft ingrijpende gevolgen voor landbouw en legt de bewijslast volledig bij boeren.

Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden. Milieudefensie Westerveld had de provincie om handhaving gevraagd toen telers zonder vergunning Wet natuurbescherming een stuk land inrichtten voor lelieteelt. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig is en wees het verzoek af. Milieudefensie ging daarom in beroep bij de rechtbank.

Aan deze uitspraak ligt dezelfde Europese wetgeving, de Habitatrichtlijn, ten grondslag die in mei 2019 leidde tot de ondergang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat Nederland sindsdien in de nog altijd voortdurende stikstofcrisis stortte.

De zaak kan uiteindelijk ook van belang zijn voor de toekomst van waterwinning door de waterleidingbedrijven in en rond natuurgebieden. In verschillende Natura-2000 wordt water gewonnen voor Nederlandse consumenten.
  • Deel
Druk af