In India produceren 16,5 miljoen boeren (vaak boerinnen), met gemiddeld 1 of 2 koeien per bedrijf, 20% van alle melk ter wereld. De Indiase melkproductie steeg in de genoemde twee jaar fors. Het leeuwendeel van deze melk kwam niet op de mondiale zuivelmarkt terecht maar is direct aan consumenten verkocht. De forse productiestijging leidde bij de melkverwerkende coöperatie Amul tot maar liefst 43% meer broeikasgasuitstoot. De Indiase overheden willen de melkverwerkingscapaciteit sterk verhogen. Dat zal resulteren in kapitaalintensievere systemen en de arme en kleine boeren de markt uit jagen. Te verwachten is echter wel dat de CO2 per liter melk fors zal dalen. De vraag is echter of de wereld daar blij mee moet zijn.

46% van de uitstoot
Van de 13 zuivelondernemingen zitten er 6 in de Europese Unie (waaronder FrieslandCampina, Arla Foods en Danone), 3 in de Verenigde Staten (zoals de Dairy Farmers of America) en 1 in Nieuw-Zeeland (Fonterra). Samen zijn ze goed voor 46% van de totale melkproductie wereldwijd - maar ook de meeste broeikasgasuitstoot. In deze westerse landen is de landbouw industriëler dan in India. Dat leidt weliswaar tot lagere emissies per liter melk, maar verlaagt de totale emissies niet omdat het voordeel van lagere emissies wordt ingehaald door een veel groter volume waar het publiek ruimhartig en tegen lage prijzen gebruik van maakt. Het rapport is er stellig over: "de emissie per kilo melk verbergt de milieunadelen van overproductie."

figure 2 milking the planet itapOverzicht van de 13 zuivelondernemingen - de verandering in uitstoot

De hogere en zogenaamd duurzamere melkproductie door de lagere uitstoot per liter leidde tot meer broeikasgassen en financiële risico's voor het totale boerenbestand
Als gevolg van de toegenomen productie in de EU, de VS en Nieuw-Zeeland, dook in 2015-2016 de melkprijs wereldwijd omlaag. Grote melkverwerkers dumpten hun zuivelproducten op de wereldmarkt waardoor de opbrengstprijs onder de kostprijs daalde en kleine en middelgrote melkveehouderijen uit de markt drukte.

De hogere en zogenaamd duurzamere melkproductie door de lagere uitstoot per liter leidde tot meer broeikasgassen en financiële risico's voor het totale boerenbestand. Daarom roepen de onderzoekers van IATP op tot beleidsmatig ingrijpen. Een hogere melkproductie per dier is wel degelijk duurzaam, maar alleen als de totale productie wordt gemaximeerd. Alleen dan zijn de productie en de uitstoot in het gewenste evenwicht te brengen.

Twee jaar geleden publiceerde het IATP ook al een rapport waarin de impact van de veehouderij op het klimaat centraal stond. Ditmaal pleiten de opstellers voor drastische hervormingen in het bestaande beleid. Alleen dan zijn de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in de Europese Unie en de ‘Farm Bill’ in de Verenigde Staten bieden daar volgens hen de instrumenten voor: overheid en zuivelaars kunnen productieplafonds afspreken om de prijs van zuivel niet te bederven en niet aan te zetten tot nodeloze en te goedkope consumptie. De onderzoekers zelf geven de voorkeur aan de gedecentraliseerde en lokale zuivelmarkt zoals die nu in India bestaat. Dat is het meest heilzaam voor het milieu en de boeren. De uitstoot per liter melk is weliswaar hoog, maar het negatieve effect daarvan wordt gecompenseerd door een veel lagere consumptie per hoofd van de bevolking.
Dit artikel afdrukken