In de aanhef schrijft de president: Frankrijk is geen land zoals alle andere landen. Het gevoel van onrechtvaardigheid is sterker ontwikkeld dan elders en er is meer behoefte aan wederzijdse bijstand en solidariteit.
In ons land financieren degenen die werken de pensioenen van gepensioneerden. In ons land betaalt een groot aantal burgers een, soms zware, inkomstenbelasting die de ongelijkheden vermindert. In ons land zijn onderwijs, gezondheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen toegankelijk, ongeacht hun situatie en rijkdom. De risico's van het leven, zoals de werkloosheid, kunnen worden overwonnen dankzij de inspanning die door iedereen wordt gedeeld. Daarom is Frankrijk, van alle naties, een van de meest broederlijke en egalitaire landen.


Vervolgens geeft hij aan binnen welke kaders van vraagstellingen het omstreden nationale debat - een soort uitgebreid open referendum - zich zou moeten afspelen. De president wil antwoord op 32 vragen.

Over het belastingsysteem en de publieke diensten die met publiek geld worden gefinancierd
1. Hoe kunnen we onze belastingheffing eerlijker en efficiënter maken?
2. Welke belastingen moeten volgens u met voorrang worden verlaagd?
3. Welke besparingen zouden volgens u een prioriteit moeten zijn?
4. Moeten bepaalde openbare diensten die verouderd of te duur zijn in verhouding tot hun nut, worden afgeschaft?
5. Ziet u daarentegen nieuwe behoeften aan openbare diensten en hoe deze te financieren?
6. Hoe kunnen we ons sociaal pact beter organiseren? Welke doelstellingen moeten als een prioriteit worden gedefinieerd?


Over de organisatie van de staat en de overheid
7. Zijn er te veel bestuurlijke niveaus of niveaus van lokale overheden?
8. Moet de decentralisatie worden versterkt en moet er meer besluitvorming en actie worden ondernomen zo dicht mogelijk bij de burgers? Op welke niveaus en voor welke diensten?
9. Hoe wilt u dat de staat georganiseerd wordt en hoe kan hij zijn actie verbeteren?
10. Moet de werking van de administratie worden geëvalueerd en hoe?
11. Hoe kunnen de staat en de lokale overheden zich verbeteren om beter in te spelen op de uitdagingen van onze moeilijkste gebieden en wat stelt u voor?

Over de ecologische transitie
12. Hoe wordt de ecologische transitie gefinancierd: door belastingen, door belastingen en wie moet het eerst betrokken worden?
13. Hoe kunnen concrete oplossingen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld om een oude ketel of een oude auto te vervangen?
14. Wat zijn de eenvoudigste en financieel meest duurzame oplossingen?
15. Wat zijn de oplossingen voor reizen, huisvesting, verwarming en voedsel dat lokaal moet worden ontworpen in plaats van nationaal?
16. Welke concrete voorstellen zou u doen om onze milieuovergang te versnellen?
17. Hoe moeten we de keuzes die we moeten maken met betrekking tot biodiversiteit wetenschappelijk garanderen?
18. Hoe kunnen we deze keuzes op Europees en internationaal niveau delen, zodat onze producenten niet benadeeld worden ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten?

Over instellingen, democratie en burgerschap
19. Moeten we de blanco stemming herkennen?
20. Moet de stemming verplicht worden gesteld?
21. Wat is de juiste mate van proportionaliteit bij parlementsverkiezingen voor een eerlijker vertegenwoordiging van alle politieke projecten?
22. Moet het aantal parlementsleden of andere categorieën van verkozenen worden beperkt en in welke mate?
23. Welke rol moeten onze vergaderingen, met inbegrip van de Senaat en de Economische, Sociale en Milieuraad (ESC), spelen bij de vertegenwoordiging van onze gebieden en de burgermaatschappij?
24. Moeten ze worden getransformeerd en hoe?
25. Welke veranderingen zou u graag zien om de participatie van de burgers actiever en de democratie meer participatief te maken?
26. Moeten niet-gekozen burgers, bijvoorbeeld, getrokken door het lot, directer betrokken worden bij de publieke besluitvorming?
27. Moet het gebruik van referenda worden opgevoerd en wie moet ze initiëren?
28. Wat stelt u voor om de integratie in onze natie te verbeteren?
29. Wat de immigratie betreft, wilt u dat wij, zodra aan onze asielverplichtingen is voldaan, in staat zijn om jaarlijkse doelstellingen vast te stellen die door het Parlement worden vastgesteld?
30. Wat stelt u voor om deze voortdurende uitdaging aan te gaan?
31. Hoe kunnen we de beginselen van het Franse secularisme versterken in de relatie tussen de staat en de religies van ons land?
32. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het wederzijds begrip en de ongrijpbare waarden van de Republiek respecteert?

Uniek experiment in directe democratie
Dagblad Le Figaro herinnerde afgelopen week aan het aftreden van voormalige president De Gaulle naar aanleiding van een eenvoudigere vraagstelling over staatkundige hervormingen. Over het nationale debat wordt in de Franse media druk gespeculeerd: het zou onbeheersbaar zijn en antwoorden opleveren waar de president onmogelijk aan kan voldoen.

Het Grand Débat National gaat plaatsvinden van 15 januari tot en met 15 maart en is te beschouwen als een uniek experiment in de geschiedenis van de Westerse democratie. Macron wordt verweten niet gelegitimeerd te zijn als president, omdat velen die voor hem stemden (66%) dat deden om het presidentschap van de rechtse populist Marine le Pen te voorkomen; bovendien was de opkomst slechts 74,6%. Zijn werkelijke achterban bestaat uit slechts 20% van de Fransen. Het feit dat zo toch een president kan worden gekozen die grootschalige hervormingen met ingrijpende financiële consequenties voor de levenssfeer van burgers wil doorvoeren, schiet de middengroepen in Frankrijk in het verkeerde keelgat. De sinds zijn verkiezing autocratisch ('verticaal', zegt men in Frankrijk) optredende Macron kiest nu voor een directe legitimatie van beleid vanuit de stem van het volk, zonder de filters van verkiezingen en politici. Volgens een recente enquête onderschrijven op dit moment 4 op de 10 Fransen deze vorm van democratie.

'We willen maar 1 brief: die van je aftreden', zegt een tweet met een spreuk uit de gele hesjes-campagnes:
Dit artikel afdrukken