Dé discussie waar het nieuwe kabinet voor staat, is 'hoe benutten we de schaarse ruimte'. Volgens Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, is de oplossing gelegen in landwinning in de Noordzee, zegt hij in het AD.

De druk op de open ruimte is nog nooit zo hoog geweest. Woningbouw, stadsuitbreidingen, bedrijventerreinen en infrastructuur snoepen al decennia hectares van het Nederlandse landbouwareaal af. In de afgelopen 70 jaar heeft 500.000 hectare landbouwgrond een andere bestemming gekregen, zegt Van der Tak. Er is nog 1,8 miljoen hectare 'over' en dat is niet genoeg om de 53.000 land- en tuinbouwbedrijven in ons land duurzaam en rendabel te laten werken.

"Laten we beginnen met een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van nieuw land, bij voorkeur in de Noordzee," zegt Van der Tak. "Die nieuwe polder van tienduizenden hectares biedt ruimte voor moderne en duurzame vormen van veehouderij, pootgoedteelt, groenten, bloemen en bollen. Vooral deze sectoren zitten verlegen om extra hectares’’. Niet alleen de landbouw kan van het gewonnen land profiteren. "Stedenbouw, recreatie en natuur kunnen er ook wel bij varen. Voor de land- en tuinbouw is dat ook goed, omdat het tot verminderde druk op de open ruimte leidt en een gunstig effect heeft op de grondprijzen.’’

De 'verrommeling' van het Nederlandse landschap werkt Van der Tak uit tot verdere voorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening in zijn visiedocument. Zo wil hij een verbod op de aanleg van zonneparken op landbouwgrond (leg de zonnepanelen op de daken van grotere gebouwen en industrieterreinen), concentratie van distributie- en datacentra op bestaande industrieterreinen en verbetering van verkaveling, waterhuishouding en infrastructuur. Alles om een optimaal gebruik te kunnen maken voor de bewoners van 1 miljoen meer huizen, meer recreatieruimte te creëren en landbouwgrond te behouden en zelfs bij te maken.

Uit een steekproef onder bijna 3.500 LTO-leden blijkt dat 70% van mening is dat het areaal landbouwgrond niet verder mag krimpen, meer dan de helft behoefte heeft aan meer grond, 45% voorstander is van landwinning op zee, slechts 5% wil gaan verkopen of verpachten. Van de boeren die extra grond willen, is ruim 20% van plan "meer te gaan doen aan kringlooplandbouw, agrarisch natuurbeheer, waterberging, energiewinning en zorg- en recreatie.", aldus het AD.
AD - Boeren willen deel Noordzee inpolderen voor landbouwgrond
Reageer
  • Deel
Druk af