Terwijl Europa €55 mil­jard uitgeeft aan het Eu­ro­pees Ge­meen­schap­pe­lijk Land­bouw­be­leid (GLB) verdwijnen de boe­ren, de na­tuur en bedreigen we on­ze ge­zond­heid. Dat moet anders, volgens ruim vijf­tig Eu­ro­pe­se or­ga­ni­sa­ties op het gebied van mi­li­eu, na­tuur en ge­zond­heid. In een brief aan EU-Com­mis­sie­voor­zit­ter Jean-Clau­de Junc­ker vra­gen ze om een evaluatie van het GLB: biedt het boeren en burgers wel de gewenste meerwaarde?

"Wij stel­len vast dat met de pro­duc­tie- en ex­port­ge­dre­ven ra­ce to the bottom de ra­va­ge nooit zo groot is geweest", zegt Freek Ver­don­ckt van Na­tuur­punt in de Standaard. "Lage prij­zen zet­ten boe­ren er al­leen maar toe aan nog meer te pro­du­ce­ren, wat hen dan toch nog geen leef­baar in­ko­men op­le­vert. Het ge­volg is dat we on­ze boe­ren én on­ze boe­ren­land­na­tuur in snel tem­po kwijt­ra­ken. Eu­ro­pa moet zich dur­ven af­vra­gen of het wel dit soort be­leid is dat we wil­len. Ik heb af­ge­lo­pen jaar één ding geleerd: zon­der een eer­lijk in­ko­men voor de boer is een groen land­bouw­be­leid on­mo­ge­lijk. We moe­ten de in­di­vi­du­e­le boer wat meer ont­zien in dit de­bat. Als hij nood­ge­dwon­gen mee­draait in een sys­teem dat op over­le­ven is aan­ge­we­zen, draait el­ke in­span­ning voor na­tuur uit op een ex­tra ver­lies­post. Zo ko­men we niet ver­der. De fo­cus moet gaan naar een an­der land­bouw­be­leid dat hem be­te­re per­spec­tie­ven biedt, waar­door mar­ges ont­staan voor meer loon en meer boe­ren­land­na­tuur."

Voed­sel zou geen han­dels­waar moeten zijn die over de we­reld heen en weer wordt gezeuld. Eu­ro­pe­se boe­ren moeten de hon­ger in de we­reld niet willen op­los­sen door nog meer te pro­du­ce­ren. In plaats daarvan zou Europa moeten kiezen voor een kleinschaliger en ecologischer gemengd bedrijf. Op dit moment ontvangen echter de 20% grootste bedrijven 70% van de GLB-middelen. Boeren zouden niet alles zelf hoeven te verdienen, maar vergoed moeten wor­den voor mi­li­eu-in­span­nin­gen.

Boerenor­ga­ni­sa­ties heb­ben nog geen handtekening gezet onder de brief van de vijftig NGO's.
De Standaard - ?Help de boer én de natuur?
Reageer
  • Deel
Druk af