Dat blijkt uit de door het RIVM in kaart gebrachte signalen van milieugezondheidsrisico’s 2014-2015.

Hormoonverstorende stoffen en resistentie veroorzakende antibiotica die via meststoffen in bodem en water terechtkomen, gelden voortaan als een mogelijk risico voor de volksgezondheid en worden daarom gemonitord. Dat geldt ook voor de blootstelling van het publiek aan gewasbeschermingsmiddelen, de uitstoot van fijn stof, het gebruik van biobrandstoffen en microplastics die in het oppervlakte water terechtkomen. De volledige lijst signalen is te vinden in het rapport van het RIVM.

Boerderij merkt op dat het risico van ontwormingsmiddelen en het gebruik van coccidiostatica (antibiotica) in de pluimveehouderij van de lijst zijn verdwenen omdat ze niet meer als een potentieel risico voor de volksgezondheid worden beschouwd.

Dit jaar hebben de geraadpleegde experts voor het eerst per signaal een indicatie gegeven van de omvang en ernst van het risico en de kans dat blootstelling aan het risico effect heeft op de gezondheid. Het is aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te bepalen of en welke extra maatregelen nodig zijn om de gesignaleerde risico's te beheersen.
Boerderij - Uitstoot veehouderij op lijst gezondheidsrisico's
Reageer
  • Deel
Druk af