Het Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate is het jongste product van het IPCC klimaatpanel. Sinds de oprichting in 1988 komt het IPCC iedere 6 jaar met een rapport dat de actuele wetenschappelijke inzichten op klimaatgebied verenigt.

Dit rapport legt de nadruk op de oceanen en de 'cryosfeer', dat zijn de gebieden op aarde waar water voorkomt in de vorm van sneeuw, permafrost, zee-ijs of gletsjers. Het is de pendant van het rapport over landgebruik dat het IPCC eerder dit jaar publiceerde. Er werkten meer dan 100 wetenschappers uit 30 landen aan mee; het rapport bundelt de bevindingen uit bijna 7.000 wetenschappelijke studies en duizenden commentaren van experts en overheden.

Vijf meter
Ten opzichte van het vorige rapport, uit 2013, over de oceanen is de situatie verergerd. Volgens het IPCC stijgt het zeeniveau steeds sneller. Dat is het gevolg van het sneller smelten van gletsjers en poolkappen. Bij ongewijzigd beleid - dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen - zal in het jaar 2300 het zeeniveau met meer dan 5 meter kunnen stijgen. Tegen 2100 zou de de stijging van het zeeniveau tussen de 60 en 110 centimeter bedragen.

Slaagt de wereld er in de uitstoot te verlagen en de opwarming te beperken tot 2 graden Celsius (ten opzichte van het pre-industriële niveau), dan blijft de stijging in 2300 beperkt tot net onder 1 meter. Voor het einde van deze eeuw zou de zeespiegelstijging dan uitkomen op 30 tot 60 centimeter.

Klimaatakkoord van Parijs
Het IPCC benadrukt - opnieuw - dat overheden "te slecht georganiseerd zijn en te traag reageren om de toenemende risico’s van klimaatverandering het hoofd te bieden," aldus de NRC. Die toenemende risico's komen bijvoorbeeld tot uiting in extremer weer en frequentere overstromingen. Honderden miljoenen mensen in laaggelegen kustgebieden (waaronder Nederland) zullen worden getroffen. Om toenemende schade aan ecosystemen (permafrost, verzuring en zuurstofafname in oceanen, krimpende gletsjers) binnen de perken te houden, moet de broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk naar nul. Dat zou, als het Klimaatakkoord van Parijs nageleefd wordt, tussen 2050 en 2075 gerealiseerd moeten worden.
Dit artikel afdrukken