Meststoffen Nederland is voor een optimaal gecombineerd gebruik van organische mest aangevuld met kunstmest, omdat dit significante voordelen heeft voor gewasopbrengst, kwaliteit én natuur en milieu. Onze inzet op een meer circulaire landbouw met minder verliezen hebben we vorig jaar geformuleerd in Kunstmest4.0 wat staat voor het gebruik van organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Kunstmest leidt in Nederland tot 9x minder ammoniak emissies dan dierlijke mest. Door gebruik te maken van het juiste product, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plek kunnen we die emissies nog verder reduceren.

Heffing op kunstmest
De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen waarin het de regering verzoekt het gebruik van dierlijke mest te stimuleren door een heffing op het gebruik van kunstmeststikstof. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research gevraagd te onderzoeken welke financiële prikkels kunnen worden ingezet om het gebruik van kunstmest te ontmoedigen in het voordeel van dierlijke mest. De belangrijkste uitkomsten in het rapport van WECR (publicatie 18 mei 2020) luiden:

  • Een heffing op kunstmest werkt kostenverhogend voor boeren maar leidt niet tot vervanging van kunstmest door dierlijke mest

  • Theoretisch (na aanpassing van de nitraat richtlijn) kan er nog 17% van het huidige stikstofkunstmestgebruik in Nederland worden vervangen door dierlijke mest

  • Inzet van meer stikstof uit mest voor NL landbouw leidt tot meer kunstmestgebruik in ons omringende landen

  • Het rapport houdt geen rekening met de milieubelasting van de benodigde mestverwerking


Om meer meststoffen (gebaseerd op dierlijke mest) met de juiste samenstelling en werking op de markt te krijgen is een financiële stimulans voor mestverwerkers volgens de onderzoekers effectiever.

Minder kunstmest voor de akkerbouw en gesloten teelten betekent minder gewasopbrengst en marginaal minder ammoniakuitstoot in Nederland en meer uitstoot per productie eenheid elders vanwege de hoge teelt efficiëntie in Nederland. Minder stikstofkunstmest voor de productie van ruwvoer betekent meer import van krachtvoer met dezelfde dier gerelateerde emissies in Nederland en een hogere koolstofvoetafdruk elders vanwege de import uit andere landen. Dit staat haaks op het streven om meer eiwit van eigen bodem te halen in de Nederlandse landbouw.

Reinier Gerrits is directeur van Meststoffen Nederland, de belangenorganisatie van de Nederlandse meststoffensector waarin producenten, importeurs en distributeurs van minerale meststoffen zijn verenigd.
Dit artikel afdrukken