image


Op 2 juni heeft Biologica een brief gestuurd naar de verkiezingscommissie met zes oplossingen om tot een Hollandse groeispurt te komen voor 'biologisch'. Mét nieuwe uitdagingen voor de politiek richting de verkiezingen en een oproep aan de eigen sector.
Hectarepremies versnellen omschakeling naar duurzame landbouw
Een eerlijke markt vraagt om kennis van alle maatschappelijke kosten en opbrengsten die met verschillende vormen van voedselproductie samenhangen. Zeker in het licht van één bedreigde biodiversiteit, waarbij het aantal plantensoorten, vogels, vlinders en insecten en de agrarische biodiversiteit snel terugloopt Biologica dringt aan op een gedegen onafhankelijke studie naar maatschappelijke effecten van de landbouw en een subsidiebeleid waarbij overgestapt wordt van de gangbare Europese subsidies naar hectarepremies voor blauwe (waterkwaliteit en waterbergend vermogen) en groene diensten (behoud bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en landschappelijke waarden). Geen afbouw van het Europese landbouw- en plattelandsbudget, maar een fundamentele verbouw.Transparantie stimuleert de markt voor duurzaam geproduceerd voedsel
Een instrument om te zorgen dat consumenten bewuste keuzes kunnen maken tijdens het boodschappen doen is om transparantie bij wet regelen. Elke burger moet in een oogopslag kunnen zien onder welke voorwaarden zijn hamburger of tomaat tot stand is gekomen, bijvoorbeeld met of zonder gentech. Het is niet voor niets dat er een stevige lobby bestaat om te vermijden dat op producten als melk en vlees verplichte vermelding komt of de dieren die deze producten voortbrengen gentechvoer hebben gegeten. Pas bij echte transparantie ontstaat een echt vraaggestuurde markt.Meer ruimte voor multifunctionele landbouw door deregulering
Biologisch is koploper multifunctionele landbouw. De grote meerderheid van de zorgbedrijven in Nederland werkt volgens de biologische landouwmethode. Dit soort bedrijven zorgen voor leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland en geven invulling aan de snel toenemende behoeften uit vooral de stedelijke gebieden aan recreatie, natuur en zorg. Maar boeren en tuinders die hiermee aan de slag willen, lopen veelal tegen een muur van bepalingen aan die ontmoedigt in plaats van bemoedigt. De deregulering op landelijk en provinciaal niveau moet vooral op dit soort bedrijven gericht zijn.Gezonde voeding bevorderen met smaakles- en beleving
De biologische sector werkt zonder chemie en zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Daarnaast bevat natuurvoeding relatief weinig suiker en verzadigde vetten en juist veel vezels en onverzadigd plantaardig vet. Daarom wil Biologica namens de sector een centrale plaats in beleid en campagnes die gericht zijn op gezonde voeding en preventie van bijvoorbeeld obesitas. Om te voorkomen dat onze jeugd alleen nog gewend is aan de smaak van te zout, te zoet en te vet eten zijn de door LNV gesteunde smaaklessen van Pierre Wind op basisscholen een uitstekende start. Een vak als landbouw en voeding zou standaard een plek in het curriculum van basisscholen moeten krijgen. Biologica pleit daarnaast ook voor lekker en gezond voedsel in bejaarden- en verzorgingshuizen waar ondervoeding een steeds groter probleem vormt . Tenslotte zou een door LNV en VWS meegedragen Nationale week van de smaak naar Frans of Vlaams voorbeeld een goed hulpmiddel zijn om smaak en gezondheid te koppelen.( hier is biologica niet geheel op de hoogte want die kennen we ook al in Nederland, zie de posting smaaklessen op school)Kennis als aanjager van economische groei
Biologica pleit voor onderzoek gericht op de vermaatschappelijking van de landbouw en onderzoek naar smaak en gezondheid. De motie Waalkens om 10% van de onderzoeksbudgetten te gebruiken voor ‘biologisch’ onderzoek’ moet worden verbreed naar geldstromen die verbonden zijn aan aardgasbaten, kenniseconomie en de ecologische hoofdstructuur. Biologica wil ondermeer laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om landbouwgronden die rond natuurgebieden liggen deels aan natuur te verbinden, deels te bestemmen voor duurzaam wonen en deels voor multifunctionele biologische bedrijven. Het geld dat met de opwaardering van de landbouwgrond vrijkomt kan dan - buiten deze groene bufferzone - worden gebruikt voor woningbouw. Ook pleit Biologica voor vernieuwend onderzoek – inclusief kennis over genen - voor traditionele fokkerij en veredeling. Dit moet leiden tot (her)introductie van oude en nieuwe rassen, met meer maak en hiermee potentie voor nieuwe markten, inclusief export!Een groeiende bio-sector begint bij onszelf
Tenslotte zal de biologische sector kritisch naar zichzelf moeten kijken en vooral zelf marktkansen moeten benutten. De overheid heeft primair een voorwaardenscheppende rol. Voor de bio-sector blijft de achterliggende ideologie een randvoorwaarde, maar de markt moet zich richten op de kwaliteit van het eindproduct en inspelen op de vragen en wensen van de consument. Smaak en gezondheid zullen meer en meer bepalend zijn voor de boodschappentas. Een open houding van de biosector is van cruciaal belang. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwkomers en nieuwe marktformules.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) berekende onlangs dat als we in plaatst van 13% van ons inkomen, 16% aan voeding zouden besteden dat alles biologisch zou kunnen zijn. Waarom dus niet? Een mooiere toekomst ligt voor het grijpen.

bron:biologica

Dit artikel afdrukken