Dat schrijft de Telegraaf. In plaats van de noodwet komt een natuurbank. Die wordt gevuld met gelden ter compensatie van natuurschade als gevolg van niet te vermijden werkzaamheden op het gebied van kust- en dijkversterking, de renovatie van bruggen en sluizen en zaken op defensiegebied. Die moeten doorgang kunnen vinden ondanks de strenge stikstofregels. De gelden worden gebruikt om elders natuur te versterken. De gedachte van de natuurbank moet nog worden uitgewerkt, maar maakt volgens de CU-bewindsvrouw een noodwet overbodig.

Voor de nieuwe natuurbank maakt het Rijk €125 miljoen beschikbaar. Het nieuwe instrument zal op korte termijn samen met de provincies en terreinbeherende organisaties nader wordt uitgewerkt. Nu al kan een deel van de middelen worden ingezet om compenserende maatregelen te treffen. Het kabinet heeft provincies gevraagd om ook regionale natuurbanken op te zetten. Afgelopen najaar gold de gedachte aan een noodwet nog als een van de belangrijkste maatregelen om de ontstane stikstofcrisis te beheersen.

In het Kamerdebat over de stikstofmaatregelen van afgelopen donderdag bleek onduidelijkheid over de toekomst. De Telegraaf meldt dat Tjeerd de Groot van D66 van een politieke crisis sprak zonder duidelijk te maken wat hij precies met die woorden bedoelde. Hij stelde de vraag of Den Haag in staat is het stikstofprobleem op te lossen. Volgens CDA-kamerlid Maurits von Martels afgelopen vrijdag op BNR komt alles op zijn pootjes terecht als D66 maar niet zo hamert op het halveren van de veestapel. Nog vóór het eind van het jaar zou er een effectief stikstofbeleid kunnen zijn, waar boeren én bouwers zich in kunnen vinden. Von Martels: "Dit jaar is het geregeld. Ik ben hoopvol, het is niet eens zo heel moeilijk allemaal."
Dit artikel afdrukken