Wetenschappers, bestuurders, boeren, mensen uit het bedrijfsleven komen vandaag met een rapport en een interview in de Volkskrant met zeven aanbevelingen om de knelpunten tussen landbouw, natuur en economie op te lossen. Hun belangrijkste aanbeveling luidt: maak een Nationaal Akkoord. Het nieuwe kabinet zou geen minister van landbouw (en natuur en voedselkwaliteit, LNV) meer moet krijgen maar een minister van ruimte, landbouw en natuur (RLN)

Het nieuwe kabinet moet een plan opstellen dat breed wordt gedragen op het terrein van ruimtelijke inrichting. Het daaruit resulterende nationaal ruimte- en landbouwakkoord moet gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop stellen naast economische, mobiliteits- en woon- en recreatiewensen. Jaarlijks moet €1,5 tot 2 miljard uitgetrokken worden voor de landbouwtransitie. Volgens de woordvoerders namens de brede coalitie, oud-landbouwminister Cees Veerman en voormalige NIOO-KNAW-directeur prof. Louise Vet, is het tijd voor een 'omslag in denken over landbouw'.


Naast de minister van RLN moet een Landschapscommissaris worden aangesteld. De overige aanbevelingen van de coalitie luiden:
Maak, definieer of richt in:
- een integrale gebiedsgerichte lange termijn aanpak binnen ruimtelijke kaders die zijn afgeleid van de hierboven genoemde wettelijk vastgelegde lange termijn doelen;
- een Stikstoffonds met financiële middelen vanuit overheid en bedrijfsleven voor doelgerichte maatregelen vooral in die gebieden waar de belasting van Natura2000-gebieden het grootst is;
- een Grondbank waarmee grond kan worden aangekocht, afgewaardeerd of geruild, zodat bedrijven kunnen extensiveren;
- een krediet- en garantieregeling om boeren te ondersteunen bij de financiering van de omslag naar duurzame landbouw (bijv. via een Borgstellingsfonds);
- een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van boeren, landeigenaren en ketenspelers aan genoemde doelen. O.a. ondersteund door een digitaal dashboard waarmee boeren via een KPI-systematiek (Kritische Prestatie Indicatoren) aanspraken op beloning voor geleverde prestaties kunnen onderbouwen;
- beloningen en heffingen om de verduurzaming van de consumptie te stimuleren, bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie door daarin ook de milieu- en gezondheidseffecten mee te wegen.Cees Veerman licht het plan nader toe voor Nieuwe Oogst
de Volkskrant - Brede coalitie voor omwenteling landbouw: ?Beloon boeren ook voor de bescherming van natuur?
  • Deel
Druk af