Voedselbeleid staat in Brussel op de agenda. Dat zoemde rond bij de Wereldvoedseldag in Brussel op 16 oktober j.l. Een aantal voorstellen uit het onlangs gepubliceerde rapport Maij is beter op te lossen in een Europese aanpak. Nederland moet ook in Brussel aan de slag, vindt Joost de Jong.

Met de Europese aanpak voor een nieuwe ‘Green Deal’ onder leiding van Frans Timmermans heeft Europa een stevig klimaatoffensief (‘climate-neutral’) aangekondigd. Verder heeft de nieuwe Europese Commissie een ‘From farm to fork strategy for sustainable food’ aangekondigd die in de context van die Green Deal geplaatst wordt. Die strategie moet gaan over de gehele keten en passen in de doelen van de circulaire economie. Dat komt sterk overeen met de Nederlandse Kringlooplandbouw. De voorzitter van de nieuwe Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft een groot aantal wensen kenbaar gemaakt die de beoogd Commissaris van Health Stella-Kyriakides moet gaan realiseren: terugbrengen van de emissies van de voedselketen, verminderen van de afhankelijkheid van pesticiden en zoeken naar niet chemische alternatieven etc.

Het is opvallend dat het DG Santé de leiding krijgt over deze op te stellen voedselstrategie en niet DG Agri, het landbouwbolwerk van de Europese Commissie. Omdat DG Santé verantwoordelijk is voor gezondheid en voedselveiligheid is de kans aanwezig op een meer samenhangende benadering van gezondheid en duurzaamheid. “De nadruk zal liggen op gezond, veilig en duurzaam voedsel”, zei waarnemend directeur Voedselketens Matthew Hudson van DG Santé op de wereldvoedseldag in Brussel.

Alhoewel onze minister Schouten een enthousiast verhaal kan houden, is het niet te verwachten dat de Duitse consument of de Franse producent enig begrip zal hebben voor de Nederlandse kringloopnormen
Binnen Europa kan het draagvlak voor een meer Europese benadering groeien nu ook andere landen problemen ondervinden met vraagstukken op het snijvlak tussen landbouw en milieu. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van het European Environmental Agency, het Europese Milieuagentschap. Het wijst op de noodzaak van gezonde en veerkrachtige bodemecosystemen die essentieel zijn voor klimaatmitigatie en adaptatie. Ook in de laatste gehouden Informele Landbouwraad over klimaat en Landbouw blijkt draagvlak voor een Europese benadering.

Commissie Maij
De onlangs gepresenteerde voorstellen van de Commissie Maij in haar rapport “Goed boeren kunnen boeren niet alleen” voor verdienmodellen met kringlooplandbouw kunnen beter in een Europese aanpak gerealiseerd worden. Dat geldt met name voor de beprijzing van de externe kosten van landbouwproductie. Volgens het rapport Maij zijn consumenten niet bereid te betalen voor kringlooplandbouw. Beprijzing is nodig om vorm te geven aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Voor de verontreiniging van het oppervlaktewater door emissies van landbouwgrond heeft de landbouw nog nooit een (WVO) heffing hoeven te betalen. Evenmin voor de broeikasgassen, de ammoniak of pesticiden die in de lucht komen of de aantasting van de biodiversiteit. In feite zitten in het landbouw-voedselsysteem onvoldoende prikkels die tot verduurzaming leiden. Ook worden boeren niet of nauwelijks beloond voor positieve externe effecten zoals bijvoorbeeld landschapsonderhoud.

De Commissie Maij erkent dat een open markt in Europa kringlooplandbouw in Nederland belemmert. Er bestaat een risico van toenemende import van niet-kringlooplandbouwproducten. Want eenzijdige regulering in Nederland leidt tot extra kosten of lagere opbrengsten voor de boeren. De Commissie bepleit daarom voor een ‘dashboard’ voor boeren waarop inzichtelijk gemaakt wordt hoe ze scoren op kringlooplandbouw. Buitenlandse partijen moeten verplicht onderdeel uitmaken van een dergelijke aanpak. De Commissie stelt voor dat de minister haar overtuigingskracht gebruikt om andere landen te stimuleren ook over te gaan tot een dergelijke aanpak.

De Regering doet erverstandig aan om stevig in te zetten op een goede Europese ‘From fark to fork’ strategie waarbij de principes van kringlooplandbouw geïntegreerd en nadrukkelijk gereguleerd worden door importrestricties
Alhoewel onze minister Schouten een enthousiast verhaal kan houden, is het niet te verwachten dat de Duitse consument of de Franse producent enig begrip zal hebben voor de Nederlandse kringloopnormen. Elk land heeft zijn eigen opvattingen over verduurzaming van de voedselproductie. Daarom bieden de plannen van de nieuwe Europese Commissie juist mogelijkheden om tot een meer gezamenlijke aanpak te komen. Voor afzonderlijke lidstaten is het gewoon onmogelijk om afzonderlijke heffingen in te voeren voor kunstmest of pesticiden omdat dat tot veel illegale import zal leiden. Zoals op Foodlog eerder al is duidelijk gemaakt.

Nederland moet aan de slag in Brussel
Het doorberekenen van de externe kosten in voedselprijzen op Europees niveau is geen eenvoudige klus. Externe kosten worden ook sterk beïnvloed door relatief goedkope inputs zoals kunstmest, soja, pesticiden e.d. waardoor introductie van kringlooplandbouw moeilijker wordt. Beprijzing van inputs zoals kunstmest vanwege de grote hoeveelheid CO2 die daarbij vrijkomt of pesticiden of soja om te komen tot een meer grondgebonden productie is effectief. Daarnaast is een positieve benadering gewenst waarbij landschapsonderhoud of opslag van koolstof in de bodem beloond wordt. Met het toekomstige GLB zal die beloning vermoedelijk van de grond komen. Maar alleen belonen is onvoldoende om tot wezenlijke veranderingen te komen.

In de huidige situatie profiteert de consument van de lage voedselprijzen. Vooral ongezond voedsel is te goedkoop. Ook daarvoor biedt een Europese voedselstrategie kansen omdat afzonderlijke lidstaten moeilijk een suikerbelasting kunnen invoeren zonder grootschalige importen. Denemarken heeft ervaren hoe een heffing op vet leidde tot desastreuze importen.
De Regering doet er daarom verstandig aan om bij de implementatie van het rapport van de Commissie Maij tevens stevig in te zetten op een goede Europese ‘From fark to fork’ strategie waarbij de principes van kringlooplandbouw geïntegreerd en nadrukkelijk gereguleerd worden door importrestricties.
Dit artikel afdrukken