imageVan 19 tot en met 21 december vergadert de Raad van Ministers voor Landbouw en Visserij van de Europese Unie in Brussel. Daar zal ook worden gesproken over een voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe, vereenvoudigde verordening voor biologische productie en etikettering. Waarschijnlijk wordt er een voorstel aangenomen over een nieuw importregime voor biologische producten. Daarnaast verwacht minister Veerman van LNV dat er een algemene benadering wordt vastgesteld voor biologische productie en etikettering. De Europes Commissie wil meer helderheid over het eenduidig etiketteren van producten die biologisch zijn geproduceerd. Daarnaast stelt de Commissie voor om enige regionale flexibiliteit in te bouwen. Verder wil de Commissie de controles op biologische producten in overeenstemming brengen met het officiële EU-controlesysteem voor levensmiddelen en diervoeders. In het voorstel worden de algemene principes van de biologische productiemethode en de algemene productievoorschriften weergegeven. Doel van de bespreking in de Raad van Ministers is om het voorstel over een nieuw importregime voor biologische producten aan te nemen en algemene benadering vast te stellen voor biologische productie en etikettering.

Lijst van erkende controle-instanties
De oude importregeling loopt op 31 december 2006 af. De belangrijkste wijziging in het nu voorliggende tekstvoorstel is dat er een systeem komt waarbij met een Europese lijst van erkende controle-instanties wordt gewerkt. Ook controle-instanties uit derde landen kunnen op deze lijst komen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen producten die volledig volgens de Europese standaard voor biologische landbouw zijn gemaakt en producten die voldoen aan een gelijkwaardige standaard. Aan de eerste categorie mogen vanwege WTO-regels minder eisen worden gesteld op het gebied van begeleidende documenten. Nederland kan instemmen met het voorliggende tekstvoorstel. Het nieuwe systeem gaat pas in wanneer de lijst met controle-instanties is opgesteld.

Etikettering
In het voorstel voor de nieuwe, vereenvoudigde verordening voor biologische productie en etikettering worden de algemene principes van de biologische productiemethode en de algemene productievoorschriften weergegeven. De nieuwe verordening moet in 2009 ingaan. Hiervoor moeten na goedkeuring van het voorstel door de Raad nog wel de uitvoeringsbepalingen worden uitgewerkt. Voor minister Veerman is het een belangrijk punt is dat - onder strenge voorwaarden - in een ingrediëntenlijst kan worden vermeld dat in gangbare producten gebruik is gemaakt van biologische ingrediënten. De etiketteringsregels voor biologische producten aangescherpt. Een biologisch product kan volgens het voorstel alleen maar een biologisch logo krijgen als het voor minimaal 95% uit biologische ingrediënten bestaat.

Genetisch gemodificeerde organismen
Het voorstel van de Europese Commissie om discriminatie als gevolg van ondoorzichtige extra eisen door private certificeringsorganisaties tegen te gaan, is nog omstreden. Nederland wil dit artikel wel in de verordening terug zien. Voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) zullen voor biologische producten waarschijnlijk dezelfde drempelwaarden blijven gelden voor onbedoelde besmetting met ggo's als voor gangbare producten. Wat betreft de drempelwaarde voor zaaizaad lijkt de mogelijkheid open te blijven dat in de toekomst voor biologische producten een strengere drempelwaarde wordt vastgesteld dan voor gangbaar zaaizaad het geval is.

Besluitvormingsprocedure
De besluitvormingsprocedure rondom biologische producten zal onveranderd blijven verwacht Veerman. De Europese Commissie zou graag minder zeggenschap geven aan de lidstaten. Naar verwachting zal het EU-logo verplicht wordenvoor enkelvoudige producten die in de EU geproduceerd zijn. Nederland is daar blij mee. Importproducten krijgen wel de mogelijkheid het logo te gebruiken in combinatie met een indicatie van herkomst.

bron: LNV
Dit artikel afdrukken