De brede alliantie van wetenschappers, onder aanvoering van William Ripple en Christopher Wolf van de Oregon State University, zegt "de morele verplichting te hebben de mensheid te waarschuwen."

'Ongekend menselijk lijden'
Uit de analyse van meer dan 40 jaar aan data over onder meer energieverbruik, temperatuur, bevolkingsgroei, ontbossing, ijsmassa en emissies blijkt dat zonder ingrijpende veranderingen in ons handelen "ongekend menselijk lijden" onvermijdelijk is. "Uit de gegevens die wij hebben is het duidelijk dat we worden geconfronteerd met een klimaatnoodtoestand," aldus Thomas Newsome, een van de auteurs.

De verklaring is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad BioScience. Bij de ondertekenaars staat ook de Nederlandse hoogleraar Thijs Kuiken (Erasmus MC). Op Scientias.nl zegt hij: "Deze noodkreet is nodig omdat onze maatschappij (burgers, bedrijven, instituten en de regering) ondanks de uitstekende informatie van rapporten van het IPCC en IPBES nog maar mondjesmaat de nodige veranderingen doormaakt. Wat betreft luchtverkeer blijven burgers bijvoorbeeld teveel vliegen, wil Schiphol uitbreiden, en lijkt de regering verdere uitbreiding van luchtvaart in Nederland toe te gaan staan. Wat betreft eten blijven burgers teveel voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong eten, lobbyt de bio-industrie en de veevoederindustrie (via boerenprotesten) voor handhaving van de intensieve veehouderij, en lijkt de regering te zwichten. Ook in de medische wereld is men onvoldoende van de noodzaak doordrongen om te veranderen. En dat terwijl er een hoge ziektelast is die nog hoger zal worden door luchtverontreiniging, hittestress, en uitbreiding van door vectoren overgebrachte infecties als onze maatschappij op huidige voet doorgaat.”

'Call to action'
De wetenschappers zien hun noodkreet als een 'call to action' aan de hele mensheid. Zowel individuele burgers als bedrijven en de politiek kunnen hun steentje bijdragen. Zes maatregelen kunnen helpen het tij van de klimaatcrisis te keren, schrijft Scientias:

   Fossiele brandstoffen vervangen door schone en hernieuwbare energiebronnen. Ook moet er een CO2-belasting komen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen

   De uitstoot van broeikasgassen verminderen waaronder methaan, fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) en andere kortstondige verontreinigende stoffen

   Stop ontbossing en herstel en bescherm ecosystemen die een grote bijdrage leveren aan de opslag van kooldioxide

   Eet voornamelijk plantaardige en minder dierlijke producten en verminder voedselverspilling

   De winning van materialen beperken en doelen die gericht zijn op het bruto binnenlands product afwenden

   Stabiliseren van de wereldbevolking

Belangrijk is het volgens de wetenschappers dat deze maatregelen "beleidsmakers en het publiek beter in staat zullen stellen om de omvang van de crisis te begrijpen, prioriteiten te stellen en de voortgang bij te houden." Want er is de afgelopen 20 jaar wel degelijk voortgang geboekt, denk aan de opkomst van wind- en zonne-energie of de daling van het geboortecijfers. Maar het gaat aanmerkelijk langzamer dan de wetenschappers hopen, en de klimaatverandering gaat juist sneller dan verwacht. En dus is 'snelle actie' nu noodzakelijk om "het leven op Planeet Aarde, onze enige woonst, te laten gedijen," aldus De Standaard.

Status quo
"Mensen hebben laten zien dat ze hun gedrag snel kunnen veranderen," zegt Kuiken. "Wel maak ik me zorgen om die organisaties (zoals de fossiele energiesector, de luchtvaartindustrie, en de intensieve veehouderij en geassocieerde veevoederindustrie) die belang hebben bij de status quo. Ook hebben de meeste mensen een behoudende natuur, en zijn ze dus niet gemakkelijk bereid om hun gedrag te veranderen."

Eind september stuurde een Europese klimaatsceptische groep VN-chef Guterres een oproep om de angst voor klimaatverandering niet al te serieus te nemen. Hun zogenaamde Europese Klimaatverklaring werd getekend door 500 mensen.
Dit artikel afdrukken