In de week van 13 september zal er in het Europees Parlement gestemd worden over een motie die het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend voor humaan gebruik wil reserveren. De motie is een vervolg op het voorstel (delegated act) voor de uitvoering van de EU-diergeneesmiddelenverordening. De KNMvD en haar zusterorganisaties steunen dit voorstel, maar verwerpen de motie. Want als deze motie erdoor komt, zou dit de diergezondheid, het dierenwelzijn én de volksgezondheid ernstig in gevaar brengen. Daar maken we ons dierenartsen terecht grote zorgen over. Daarom is de KNMvD samen met onze Europese koepelorganisatie Federation of Veterinarians of Europe, FVE, een lobby gestart om zoveel mogelijk organisaties in de dierhouderij te bewegen om zich hiertegen uit te spreken.

Dat schrijft de KNMvD, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Dierenartsen, op de website.

Europese dierenartsenorganisaties lijken overvallen door een amendement dat in juni werd ingediend bij de EP-Commissie ENVI door Martin Häusling van de Groenen. De motie werd in juli aangenomen door 38 leden, 18 stemden tegen en 22 onthielden zich.

De politieke opinie heeft zich tegen antibiotica in de veehouderij gekeerd vanwege het gebruik als groeibevorderaar
Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe EU-verordening van kracht die het gebruik van antibiotica in de veehouderij opnieuw definieert en beperkt vanwege resistentierisico's. De regel volgt uit richtlijnen die dateren uit 2011 en een besluit uit 2018. De verordening definieert 3 categorieën. A is van groot belang voor de gezondheid van mensen. B is risicovol voor de overdracht van ziekten. C is niet-essentieel voor dieren.

Dodelijke ziekenhuisbesmetting en voedselrisico
De motie van Häusling zegt dat categorie C moet verdwijnen voor gebruik bij dieren. Häusling formuleerde die gedachte omdat deze categorie antibiotica belangrijke breed werkende middelen omvat voor humaan gebruik en bovendien omdat ieder gebruik van antibiotica bijdraagt aan antibioticaresistentie. Het gaat niet om de zogenaamde laatste redmiddelen zoals carbapenems en colistine die onder categorie A vallen, maar om eveneens breedwerkende bacteriedodende middelen als aminoglycosiden en macroliden.

Zonder de breed werkende carbapenems is het nagenoeg onmogelijk om bijvoorbeeld Klebsiella, ESBL of MRSA-besmettingen te behandelen. Maar ook met de in categorie C genoemde middelen moeten humane medici terughoudend omgaan vanwege resistentiegevaar. Häusling wil daarom ook categorie C aan veterinair gebruik onttrekken.

Jaarlijks sterven in Europa inmiddels ruim 30.000 mensen omdat ze resistente bacteriële besmettingen hebben opgelopen. Dat laatste is veelal het gevolg van een ziekenhuisopname. Een bekend dodelijk slachtoffer van antibioticaresistentie is de Europese politica Kartika Liotard. Ze overleed aan de gevolgen van een ziekenhuisbesmetting na een hartoperatie. In 2014 werd voor het eerst zelfs een resistentie bacterie in voedsel aangetroffen (inktvis, Canada).

Onmogelijk
Politiek heeft het gevaar van antibioticaresistentie hoge prioriteit. Dat begrijpen de dierenartsen ook. Daarom willen ze uitzonderingen formuleren. Aanpassing van de categorieën zoals bijvoorbeeld een aanvullende lijst die gebruik bij hobby- en dierentuindieren of bijmenging in voer verbiedt, is onmogelijk zonder de totale tekst van de wetgeving weer te doorlopen. Dat lukt niet meer voor de nieuwe verordening van kracht wordt.

Dierenartsenorganisaties hebben zich in juni vermoedelijk niet gerealiseerd dat ze na 13 september mogelijk een belangrijk pakket middelen om het welzijn van dieren te garanderen, kwijt zullen raken. Daarom voeren ze nu Europees en nationaal actie. Tegelijkertijd vindt de CPME, de Europese vereniging voor humane artsen, dat de middelen inderdaad exclusief aan mensen moeten blijven voorbehouden. De landbouw zou de middelen gebruiken om daarmee laakbare landbouwpraktijken in de benen te houden. Veeartsen wijzen daarentegen op de sterke reductie van antibiotica in de dierhouderij in de afgelopen jaren. Ze vinden dat dieren het recht op behandeling met antibiotica hebben. Omdat zij decennialang hebben meegewerkt aan het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar om economische in plaats van medische redenen met alle risico’s voor de samenleving van dien heeft de politieke opinie zich tegen hen gekeerd.
Dit artikel afdrukken