Over het algemeen leven de 18 grote pluimveeslachthuizen de regels voor dierenwelzijn steeds beter na, schrijft de NVWA. De naleefmonitor spitst zich toe op 4 aspecten: het dierenwelzijn bij de aanvoer, bij het wachten en verplaatsen van de dieren, bij de bedwelming en bij het aansnijden/verbloeden. Bij de eerste drie aspecten constateert de NVWA een "duidelijke stijging". Gemiddeld scoren de 18 pluimveeslachterijen afgelopen december 86%, 89% en 83%. Vooral de bedwelming maakte een sprong voorwaarts, in de vorige monitor was de gemiddelde score nog 72%.

Dit percentage verdient wel een kanttekening. Een score van 83% op bedwelming betekent nog altijd dat 17% van alle te slachten kippen gedeeltelijk of zelfs geheel bij bewustzijn geslacht en verwerkt wordt. Bij een totaal aantal van circa 600 miljoen slachtkuikens per jaar, komt dat neer op zo'n 102 miljoen kippen die bepaald niet diervriendelijk aan hun einde komen.

Uit de cijfers van de NVWA valt af te lezen dat één slachterij, Storteboom Fresh B.V. in Putten, op alle 4 de dierwelzijnsaspecten 100% scoort. Dat maakt Storteboom Fresh tot de meest diervriendelijke pluimveeslachterij van Nederland volgens de scores van de NVWA.

Hygiëne
Op het gebied van hygiëne is het wat minder rooskleurig. Uit de naleefmonitor pluimvee blijkt dat bedrijven de regels voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen minder goed zijn gaan naleven, aldus de NVWA. Met het oog op het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke dierziekten, zoals vogelgriep, is dat een zorgwekkende ontwikkeling. De gemiddelde score op dit aspect is 70%. Acht van de 18 pluimveeslachterijen scoren hier 100%.

'Slechter' is het gesteld met de bedrijfshygiëne. Het schoonhouden van ruimtes scoort 53% over de hele linie, het schoonmaken van machines en materialen bleek maar bij 50% van de inspecties in orde. Ook de persoonlijke hygiëne van medewerkers blijkt gemiddeld slechts 78% te scoren. Beter is het hier gesteld met de hygiëne ten aanzien van het voorkomen van kruisbesmetting en condens, met gemiddelde scores van 90% en 92%. Bij het vermijden van verontreiniging van karkassen - met andere woorden: bezoedeling ofwel 'poepvlees' - constateert de NVWA een opgaande lijn die uitkomt op 94%; bij de vorige monitor was dat nog 92%. Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid is hygiënisch werken in slachthuizen erg belangrijk.

Niet één van de 18 slachthuizen scoort 100% op alle 9 hygiëne-aspecten. Enig naspeurwerk levert op dat de beste - meest hygiënisch werkende - pluimveeslachterij W. van der Meer en Zonen B.V. in Dronrijp is. Dit bedrijf scoort 8 keer 100% en gaat daarmee duidelijk op kop.

Het meest diervriendelijkelijke slachthuis van Nederland, Storteboom Fresh, scoort 3 keer 100%. En hoe zit het met de diervriendelijkheid van Van der Meer? Twee keer 100%, maar helaas maar 67%, de op 3 na laagste score, op bedwelmen.

Afgelopen augustus publiceerde de NVWA voor het eerst de gegevens op bedrijfsniveau van de roodvleesslachthuizen. Deze naleefmonitor is nu aangevuld met de gegevens van de 3 slachthuizen die eerder bezwaar maakten tegen openbaarmaking van hun gegevens.
Dit artikel afdrukken