Net voorafgaand en in de zomer is het polderakkoord dat door oud-staatssecretaris Pieter van Geel is gesloten, door de coalitiepartijen flink aangepast. Het budget vanuit de zogeheten 'klimaatenvelop' om het plan te realiseren is drastisch verhoogd van €360 miljoen tot €970 miljoen.

Dat geld gaat onder meer naar boeren die hun bedrijven hebben rond Natura 2000 gebieden en in veenweidegebieden. Er komt €100 miljoen voor stoppers beschikbaar. Het kabinet lijkt daarmee alvast een voorschot op sanering van de veehouderij die vermoedelijk een van de gevolgen zal zijn van de PAS-impasse. Die ontstond toen de Raad van State het regelgevende kader voor het stikstofbeleid dit voorjaar afschoot. Foodlog wijdde net voor de zomer een debat aan de consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen.

Opvallend is de stilzwijgende verdwijning van de grondgebondenheid uit de voereisen aan de melkveehouderij. De circulaire landbouw die de minister voorstaat, suggereert immers een kleinere en dus aan Nederland of directe omgeving gebonden kringloop voor veevoer. NZO, de belangenorganisatie voor de zuivelverwerkende industrie, had zich verbonden aan een advies van de Commissie Grondgebondenheid waarin naast sectorvertegenwoordigers het Wereldnatuurfonds (WWF) vertegenwoordigd was. De Commissie beval aan dat minimaal 65% van het eiwit in de voeding van melkkoeien op het eigen bedrijf moest worden geteeld.
Volgens Boerderij wezen VVD en CDA deze maatregel af. Beide partijen vreesden dat de belangen van een grote groep intensieve melkveebedrijven in het geding zouden komen én dat de grasproductie erdoor geïntensiveerd zou worden. Dat laatste zou in strijd zijn 'met andere doelstellingen'.

De bedoeling van de Commissie Grondgebondenheid was het stellen van grenzen aan de groei en het creëren van nieuwe kaders voor de Nederlandse melkveesector. Het kabinet heeft daar minder behoefte aan, zo lijkt te blijken.

In plaats van €360 miljoen, komt bijna een miljard op tafel aan steun. Het succes van de realisatie van structurele vernieuwing met die forse verhoging van middelen, bijkt - zoals ook uit andere beleidsplannen al duidelijk werd - mede afhankelijk van 'afspraken met supermarkten'. Bedoeld is Nederlandse supermarkten, want Duitse, Franse, Belgische en die uit andere lidstaten van de EU vallen buiten de jurisdictie van het ministerie. Wat zulke afspraken überhaupt kunnen opleveren, is nogal een vraag. De Nederlandse supermarkten waarschuwden de minister en haar ministerie een jaar geleden dat ze maar een heel beperkt deel van de productie van Nederlandse boeren verkopen.

Update, 9 september, 9:00 uur: een goed geïnformeerde lezer maakte ons attent op een andere opvallende wijziging in het door de coalitie aangepaste Klimaatakkoord voor de veehouderij. Daarin werd ook de streefverhouding geschrapt om in Nederland te komen tot een consumptie van nu 60 (dierlijke):40 (plantaardige) eiwitten, naar straks 40 (dierlijk):60 (plantaardig) geschrapt. De redactie van Foodlog beschikt over de concept en finale tekst van het akkoord. Het lijkt er ook in dit geval op dat de coalitie ieder klein beetje extra vleesconsumptie dat Nederland nog zelf kan opeten, graag door de keel van Nederlanders blijft stoppen om de gemaakte productie toch ergens kwijt te kunnen. Opvallend, want alle betrokkenen uit de keten en maatschappelijke partijen hadden al een keuze gemaakt om te minderen. Makkelijker konden ze de beleidsvorming niet maken, maar toch koos het kabinet anders.
Dit artikel afdrukken