LTO schrijft:

Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou, in april en mei trad regionaal zeer hevige en overvloedige regenval op. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat boeren onvoldoende gras en mais kunnen oogsten om hun dieren te voeren gedurende de winter. Inmiddels hebben akkerbouwers soms complete percelen met gewassen opgegeven.

De verwachting is dat de komende twee weken nauwelijks neerslag zal vallen. De regen die daarna mogelijk komt, zal te laat en onvoldoende zijn om de gewassen op het land te redden. LTO Nederland bestempelt de huidige droogtesituatie daarom nu als een crisis. Dat maakt dat een pakket van crisismaatregelen om boeren te ondersteunen hard nodig is.

Het is voor het eerst dat landelijk geldende crisismaatregelen voor boeren van kracht moeten worden vanwege de droogte. Eerder zijn wel crisismaatregelen voor boeren genomen vanwege te veel neerslag in specifieke regio’s.


LTO eist een breder steunpakket dan de minister vooralsnog wilde geven. Daarover schrijft LTO:

Het pakket aan steunmaatregelen bevat enerzijds uit technische maatregelen en moet anderzijds bestaan uit economische ondersteuning. Zo wil LTO wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en worden intensieve gesprekken gevoerd met de verschillende waterschappen over dreigende aanscherping van beregeningsverboden. LTO gaat in overleg met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren. Eerder is het ministerie van LNV al gevraagd om een verlenging van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met twee weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen. Deze maatregel geldt alleen voor die boeren die onvoldoende hun land in het voorjaar hebben kunnen bemesten vanwege de vrieskou in maart en de vele neerslag daarna.

Daarnaast moeten boeren meer tijd krijgen om groenbemesters in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld maïs. LTO wil dat er toestemming komt om vanggewassen te gebruiken als veevoer en om komend najaar grasland te vernieuwen.

Wat betreft de economische crisismaatregelen treedt LTO Akkerbouw in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte. Met verzekeraars en overheid zal worden onderhandeld over het aantrekkelijker maken van de Brede Weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.

LTO Nederland gaat verder in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in de aangifte 2018. Met RVO.nl wordt besproken hoe kortingen op de subsidie voor bloemrijke grasranden zijn te voorkomen nu het vereiste aantal soorten vaak niet wordt gehaald.


De Unie van Waterschappen wijst op haar website op het feit dat klimaatverandering Nederland in toekomstige zomers nog veelvuldig voor een watervraagstuk zal plaatsen. Die nieuwe waarheid klinkt nog wat onwennig omdat we ons land nog altijd zien als een waterland dat zich geen zorgen hoeft te maken over watertekorten. Die tijd, zeggen officiële instanties, is voorbij.

Water is een schaars goed dat essentieel is voor een aantal zaken in ons land. Water is nodig om de dijken nat te houden; als ze uitdrogen spoelen ze weg. Water is ook nodig om de verzilting vanuit de Noordzee tegen tegen te gaan; om druk tegen de zee te houden, zijn grote hoeveelheden water nodig die niet zomaar weggepompt kunnen worden om gewassen te beregenen. Water is nodig om de elektriciteitcentrales te koelen; als ze uitvallen komt de gehele samenleving stil te liggen. Over te verwachten crises op het gebied van koelwater en energie schreven we vorig jaar.
Om dergelijke redenen kent de zogeheten verdringingsreeks die de Nederlandse Waterwet hanteert, landbouw pas een late plek toe in het recht op water bij dreigende tekorten.

Dit artikel afdrukken