Ze beloven 'gewone' en 'arme' mensen net zo te profiteren van de overstap naar een duurzame samenleving als mensen die genoeg verdienen om het duurdere leven te kunnen betalen.

Ze schrijven:
We willen dat ons systeem meer oplevert voor de planeet. De overgang naar een netto nul wereld en de doelen van de Overeenkomst van Parijs bieden deze generatie de kans om een nieuw tijdperk van duurzame wereldwijde economische groei te ontsluiten. Wij geloven dat rechtvaardige ecologische transities die niemand achterlaten een krachtige kracht kunnen zijn om armoede te verlichten en inclusieve en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Dit vereist overal langetermijninvesteringen om ervoor te zorgen dat alle landen deze kans kunnen grijpen. Geïnspireerd door het historische Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework hebben we ook nieuwe economische modellen nodig die de immense waarde van de natuur voor de mensheid erkennen.

Wij zijn ervan overtuigd dat armoedebestrijding en bescherming van de planeet samenvallende doelstellingen zijn. We moeten prioriteit geven aan rechtvaardige en inclusieve transities om ervoor te zorgen dat de armen en meest kwetsbaren ten volle kunnen profiteren van deze kans, in plaats van onevenredig veel voor de kosten op te draaien. We erkennen dat landen, afhankelijk van hun nationale omstandigheden, verschillende overgangstrajecten moeten volgen in overeenstemming met de limiet van 1,5C. Er komt geen overgang als er geen solidariteit, economische kansen of duurzame groei zijn om de overgang te financieren.


Of dat kan was onlangs onderwerp van gesprek op Foodlog in een tekst over duurzaamheid en mensen die sociaal-economisch juist achter zullen blijven. Te verwachten valt dat het zal gaan om een grote groep 'arme rijken' aan de onderkant en in het midden van Westerse samenlevingen. Zij zullen welvaart moeten inleveren die hen beperkt in hun bewegings- en consumptievrijheid. De Franse president Macron drukte recent al op de pauzeknop van de Europese Green Deal om de gevoelens van de gele hesjes in zijn land te apaiseren. Niettemin tekende hij de tekst met louter positieve gevoelens van zijn 12 collega's.

We checkten of ChatGPT dezelfde gevoelens zou aanspreken als de wereldleiders. Het resultaat vind je hieronder. De conclusie zou kunnen zijn dat AI wereldleiders prima kan vervangen omdat zowel menselijke als goed getrainde kunstmatige intelligentie precies weten hoe algemene gemeenplaatsen moeten klinken.


Wij vroegen ChatGPT: Schrijf een opinie uit naam van wereldleiders die beargumenteert waarom ook arme mensen niet slechter zullen worden van de groene transitie

In 5 seconden schreef de AI de volgende gemeenplaatsen bij elkaar. Aan u het oordeel hoeveel meer betekenis u hecht aan het stuk van de grote namen die hun assistenten vroegen iets enthousiasmerends te schrijven waar ze allemaal hun handtekeningen onder konden zetten.

Een Groene Transitie voor Alle Bevolkingsgroepen: Armoedebestrijding in een Duurzame Wereld

Als wereldleiders begrijpen wij de zorgen en angsten die kunnen opkomen bij het idee van een groene transitie. Het is begrijpelijk dat mensen zich afvragen of de overgang naar duurzame praktijken en technologieën hun levensstandaard zal aantasten, met name de armen onder ons. Maar we willen graag duidelijk maken dat een groene transitie juist kansen biedt om armoede te bestrijden en welvaart voor alle bevolkingsgroepen te bevorderen.

Ten eerste biedt de groene transitie enorme mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid. Door te investeren in duurzame sectoren, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene infrastructuur en circulaire economie, kunnen we nieuwe banen creëren en bestaande banen transformeren. Dit opent de deur naar werkgelegenheid voor mensen in alle lagen van de samenleving, inclusief degenen die momenteel in armoede leven. Groene industrieën hebben behoefte aan een breed scala aan vaardigheden, waardoor er kansen ontstaan voor training en scholing van arbeiders, waardoor ze in staat worden gesteld om over te stappen naar duurzame banen.

Ten tweede kan de groene transitie een rechtvaardigere samenleving bevorderen door de toegang tot schone energie, water, voedsel en andere hulpbronnen te vergroten. Duurzame oplossingen, zoals zonne-energie, windenergie en efficiënte landbouwtechnieken, kunnen de kosten van basisbehoeften verlagen en zorgen voor een betere toegankelijkheid voor de armste gemeenschappen. Dit helpt hen niet alleen om uit de armoedeval te komen, maar ook om veerkrachtiger te worden in het licht van klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen.

Bovendien kan de groene transitie bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en levensomstandigheden van arme mensen. Door de overgang naar schone energiebronnen kunnen we de luchtvervuiling verminderen, wat leidt tot een afname van gezondheidsproblemen, met name bij de meest kwetsbare groepen. Daarnaast kan duurzame landbouwmethoden de voedselproductie verhogen, voedselverspilling verminderen en de toegang tot gezond voedsel verbeteren. Dit heeft directe voordelen voor degenen die momenteel worstelen met voedselonzekerheid en ondervoeding.

Daarbij moeten we niet vergeten dat de groene transitie ook kansen biedt voor arme landen. Door technologieoverdracht en financiële ondersteuning kunnen zij profiteren van duurzame ontwikkeling en de kloof met geïndustrialiseerde landen verkleinen. Investeren in schone energie en duurzame landbouw in ontwikkelingslanden kan niet alleen bijdragen aan armoedebestrijding, maar ook de veerkracht van gemeenschappen vergroten en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Natuurlijk erkennen we dat er uitdagingen en zorgen zijn die moeten worden aangepakt. Een rechtvaardige transitie vereist dat we de nodige steun bieden aan degenen die getroffen worden door de overgang, zoals omscholing, sociale bescherming en financiële ondersteuning. We moeten ook zorgen voor inclusieve besluitvorming, waarbij de stemmen van arme gemeenschappen worden gehoord en zij deel kunnen nemen aan het vormgeven van de groene transitie.

Kortom, een groene transitie biedt de mogelijkheid om armoede te bestrijden en welvaart voor alle bevolkingsgroepen te bevorderen. Het is een kans om duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid met elkaar te verbinden. Als wereldleiders zijn we vastbesloten om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in deze overgang naar een duurzame toekomst. Laten we samenwerken, luisteren naar de behoeften van de armen en bouwen aan een wereld waarin iedereen kan floreren, terwijl we tegelijkertijd onze planeet beschermen voor toekomstige generaties.
Dit artikel afdrukken