De Farmers Defence Force, Agractie Nederland en LTO Nederland draaien al maanden om elkaar heen om dé boerenpartij te zijn die de gehate veevoermaatregel van het kabinet van tafel krijgt. Dat punt blijkt vanmorgen te zijn gescoord door Agractie. Die organisatie mocht het nieuws brengen dat de maatregel van tafel is. Later meldde het ministerie dat de reductie in stikstofuitstoot gehaald zal gaan worden bij de varkenshouderij (zie het tweede kader hieronder). Volgens het ministerie is dat een administratieve kwestie. Toch zal de juridisch benodigde stikstofruimte nog ergens gehaald moeten, tenzij de nieuwe aanpak zou betekenen dat een half jaar heibel nergens voor nodig was. Waarschijnlijker lijkt een versnelde sanering van de varkenshouderij, zeker nu China zijn importen van buitenlands vlees beperkt.
Agractie laat in een zojuist verschenen persbericht weten:
In een gesprek wat wij zojuist voerden met het ministerie van LNV, is gebleken dat de voermaatregel, die op 1 september zou ingaan, van tafel is.
We zijn blij met dit nieuws, wat voor enorm veel veehouders een grote opluchting zal zijn.

Vanaf het moment ná het verschijnen van deze maatregel op 6 mei 2020 hebben wij veel overleg gevoerd met het ministerie en samen met andere partijen ons ingezet om het kabinet en ministerie ervan te overtuigen dat deze regeling niet acceptabel is.

Wij zijn blij dat ook ministerie en kabinet nu, mede wegens de droogte van afgelopen voorjaar en deze zomer, inzien dat stikstofreductie niet op deze manier behaald mag worden, met risico’s voor diergezondheid, vanachter de tekentafel.

Hoe verder in het stikstofdossier?
Het kabinet heeft zich een aantal doelen gesteld en bij wet vastgelegd, met betrekking tot vermindering van de stikstof emissie uit landbouw bronnen. Allereerst dienen de cijfers betrouwbaar en gevalideerd te zijn, zonder trucjes waarbij bijvoorbeeld uitstoot uit landbouw geheel anders wordt berekend en behandeld dan uitstoot uit verkeer of luchtvaart. In afstemming met alle andere partijen die vanuit de landbouw aan gesprekken met LNV deelnemen, zullen wij op basis van heldere uitgangspunten en doelen goed afgestemd onze koers bepalen.

We begrijpen hierbij ook de noodzaak tot bouw van woningen en voortgang van projecten, maar dit mag nooit leiden tot een inkomensverslechtering voor de boer of risico op dierenwelzijnsproblemen.

Van stap tot stap zullen wij, samen met de andere partijen, bezien of gesprekken in de goede richting gaan of dat verdere gesprekken geen nut hebben.

Problemen Corona
Herhaaldelijk heeft Agractie de problemen voor boeren, veroorzaakt door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, onder de aandacht gebracht van het ministerie.
Ook later deze week zal dit in een gepland gesprek opnieuw gebeuren.

Zonder andere sectoren te vergeten, denken we hierbij als voorbeeld aan de kalverhouders, melkveehouders en aardappeltelers. We roepen het ministerie op tot concrete stappen in overleg om de nood te verlichten en oplossingen te bieden die snel liquiditeit geven aan de bedrijven.

Actie Boerderijprijzen op 10 oktober zal hierop ook de aandacht vestigen. Noteer de datum in je agenda, meld je aan en doe mee!

Team Agractie Nederland


Morgen zou een kortgeding van de Stichting Stikstofclaim tegen de overheid dienen om de stikstofmaatregel van tafel te krijgen wegens onvoldoende onderbouwing. Die zaak lijkt nu irrelevant geworden.In een Kamerbrief meldde de minister in de loop van de middag dat de besparing van stikstofemissies die via de melkveehouderij niet gerealiseerd kan worden, nu gehaald wordt uit de varkenshouderij. Reeds voorziene saneringen worden naar voren gehaald. Dat verwoordt de minister als volgt: Om toch te voorzien in de noodzakelijke stikstofruimte voor de woningbouw en de zeven MIRT-projecten, zal ik de beoogde stikstofruimte van 3,6 mol/ha/jr leveren vanuit de bestaande maatregel warme sanering van de varkenshouderij, waarvan al een deel voor 2020 gereserveerd was. Het kabinet heeft besloten om een deel van de opbrengst van de warme sanering – die bedoeld was voor het structurele pakket na 2020 – nu voor woningbouw en de zeven MIRT-projecten in te zetten. Het kabinet zal dit compenseren in het landbouwdeel van de structurele aanpak.

Het effect van de warme sanering varkenshouderij staat in het voorjaar van 2021 vast. Dit heeft tot gevolg dat de voorgenomen stikstofruimte wat later beschikbaar komt, maar gezien de doorlooptijden van vergunningaanvragen en overige procedures levert dit naar verwachting geen belemmeringen op om de bouw zoals gepland door te laten gaan. Wel is er sprake van een andere
ruimtelijke verdeling (minder in de Randstad, meer in de regio oost en zuid) dan het geval was geweest bij de veevoermaatregel. Daar staat tegenover dat de bouwdrempel die het kabinet voorzien heeft op heel Nederland betrekking zal hebben, ook op de Randstad. Daar komt bij dat de saneringsmaatregel zich beter leent voor het vergunnen van structurele depositie dan de veevoermaatregel, die immers in deze vorm van tijdelijke aard zou zijn.


Met die laatste zin zegt het ministerie dat het nu een betere, want duurzame regeling treft om de bouw vlot te trekken.
Dit artikel afdrukken